Rajamangala University of Technology Lana Northern Campus
  User Organizer
User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

สมัครสมาชิก

02-220-301: วิชาการวัดและประเมิณผลการศึกษา
 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล  
1. เข้าใจความหมายของการทดสอบ การวัด การประเมินและมาตรการวัด
- อธิบายความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล
- จำแนกประเภทมาตราวัด
- ยกตัวย่างมาตราวัดแต่ละประเภท
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทดสอบ การวัด และการประเมินผล
- สรุปความสัมพันธ์ของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล
2. เข้าใจจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล
- อธิบายความมุ่งหมายของการวัดและการประเมินผลการศึกษา
- สรุปประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา
2. จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
1. เข้าใจการจำแนกจุดประสงค์ทางการศึกษา
- อธิบายการจำแนกจุดประสงค์การเรียนการสอน
- จำแนกระดับพฤติกรรมในจุดประสงค์การเรียนการสอนแต่ละด้าน
- อธิบายความหมายของพฤติกรรมในระดับต่างๆของจุดประสงค์การเรียนการสอนแต่ละด้าน
- ยกตัวอย่างพฤติกรรมในระดับต่างๆของจุดประสงค์การเรียนการสอนแต่ละด้าน
2. มีทักษะในการเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน
- อธิบายลักษณะของจุดประสงค์การเรียนการสอน
- ยกตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนการสอน
- เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. เครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน 
1. เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนการสอน
- บอกประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนการสอน
- เปรียบเทียบเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอนประเภทต่างๆ
- เลือกใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนการสอนประเภทต่างๆ
2. เข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี
- อธิบายคุณสมบัติของเครื่องวัดที่ดี
- จำแนกคุณสมบัติของเครื่องวัดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
4. การวัดด้านพุทธิพิสัย 
1. ทักษะในการสร้างข้อสอบชนิดอัตนัย
- อธิบายวิธีเลือกใช้ข้อสอบชนิดอัตนัย
- อธิบายหลักการสร้างข้อสอบชนิดอัตนัย
- อธิบายวิธีการตรวจข้อสอบชนิดอัตนัย
- ชี้บ่งข้อดีข้อจำกัดของข้อสอบชนิดอัตนัย
- สร้างข้อสอบชนิดอัตนัย
2. มีทักษะในการสร้างข้อสอบชนิดเติมคำ
- อธิบายวิธีเลือกใช้ข้อสอบชนิดเติมคำ
- อธิบายหลักการสร้างข้อสอบชนิดเติมคำ
- ชี้บ่งข้อดี-ข้อจำกัดของข้อสอบชนิดเติมคำ
- สร้างข้อสอบชนิดเติมคำ
5. การวิเคราะห์ข้อสอบ 
1. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
- อธิบายความหมายของการวิเคราะห์ข้อสอบ
- อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
- สรุปประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
2. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
- อธิบายลักษณะของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
- อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
- สรุปประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
6. การวัดด้านทักษะพิสัย 
1.เข้าใจแนวทางในการวัดด้านทักษะพิสัย
- อธิบายแนวทางในการวัดด้านทักษะพิสัย
- อธิบายวิธีการวัดด้านทักษะพิสัย
2. มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
- อธิบายวิธีเลือกใช้เครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
- อธิบายหลักในการสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
- ชี้บ่งข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
- สร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
7. การวัดด้านจิตพิสัย 
1. เข้าใจแนวทางในการวัดด้านจิตพิสัย
- อธิบายธรรมชาติของพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
- อธิบายแนวทางในการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
2. มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย
- อธิบายหลักการสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย
- เลือกใช้เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย
- ชี้บ่งข้อดีและข้อจำกัดของเครื่องวัดด้านจิตพิสัย
- สร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย
8. การประเมินผลการเรียน 
1. เข้าใจวิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
- อธิบายวิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
- ชี้บ่งข้อดี - ข้อจำกัดของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
- ชี้บ่งกรณีควรใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
9. การประเมินผลการสอน 
1 เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินผลการสอน
- บอกวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการสอน
- ระบุขอบเขตที่ควรใช้การประเมินผลการสอน
- อธิบายวิธีการประเมินผลการสอน
2 มีทักษะในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
- ระบุประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
- อธิบายวิธีการวางแผนการประเมินผลการสอน
- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
10. การประเมินโครงการ 
1 เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
- อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ
- อธิบายโครงสร้างของโครงการ
2 รู้ประโยชน์และลักษณะการเขียนโครงการ
- บอกประโยชน์ของการประเมินโครงการ
- บอกลักษณะสำคัญของการเขียนโครงการ
3 เข้าใจหลักและขั้นตอนในการประเมินโครงการ
- อธิบายหลักการประเมินโครงการ
- อธิบายขั้นตอนสำคัญในการประเมินโครงการ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1624