หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/3 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพื่อค้า) - เงินลงทุนในตราสารทุน - ข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาเงินลงทุน
ภาพที่ 7.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ (เพื่อค้า) ภาพเคลื่อนไหวที่ 7.1 ข้อสังเกต
เกี่ยวกับราคาเงินลงทุน


เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพื่อค้า)

เงินลงทุนในตราสารทุน

ลักษณะทั่วไป
  ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่ การลงทุนซื้อหุ้นสามัญ การลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ การลงทุนซื้อใบการแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน เป็นต้น

  การซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุน ราคาทุนหรือราคาตามบัญชี ได้แก่
•  ราคาซื้อหลักทรัพย์
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทำให้ได้เงินลงทุนมาเช่น
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร
•  ไม่รวมเงินปันผลค้างรับ
•  ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนการบริหาร
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 7.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ (เพื่อค้า)
ตัวอย่าง ซื้อหุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในราคา 65 บาท ราคาดังกล่าวรวมเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท การซื้อหุ้นครั้งนี้กิจการเสียค่านายหน้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวม 135 บาท


ข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาเงินลงทุน
1. ราคาตามมูลค่า หมายถึง ราคาที่บริษัทผู้ออกหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือบริคนธิ์สนธิ ว่าหุ้นที่ออกมีมูลค่าหุ้นละเท่าไรเช่น กำหนดว่าจดทะเบียนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
2. ราคาซื้อ หมายถึง ราคายุติธรรมที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ราคาซื้ออาจเท่ากับราคาตามมูลค่าก็ได้
3. ราคาทุน หมายถึง ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กิจการได้จ่ายไปจนได้เงินลงทุนมา ได้แก่ ราคาซื้อ + ค่านายหน้า + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ + ค่าภาษีอากร
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 7.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาเงินลงทุน

ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลซึ่งผู้ออกหุ้นเป็นผู้จ่าย การคำนวณเงินปันผลมีวิธีคำนวณเช่นเดียวกันกับการคำนวณดอกเบี้ย คำนวณได้ดังนี้

เงินปันผลต่อปี = จำนวนหุ้น x มูลค่าหุ้น x อัตราเงินปันผล

การขายเงินลงทุน
-  กิจการต้องจ่ายค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้เงินสดที่ได้รับน้อยกว่าราคาขาย
- เกิดกำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ถ้าเงินสดที่ได้รับมากกว่า ราคาทุนของเงินลงทุนจะเกิดผลกำไรจากการขายเงินลงทุน แต่ถ้าเงินสดที่ได้รับต่ำกว่าเงินลงทุนจะเกิดผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
- การขายเงินปันผลที่ราคาขายรวมเงินปันผลไว้ด้วยรายได้เงินปันผลจะไม่นำมาคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุน