หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 6/6 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 6 ตั๋วเงิน - การแสดงตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลดในงบดุล

ภาพที่ 6.1 สรุปกระบวนการเกี่ยวกับลูกหนี้และการตัดหนี้สูญ


การแสดงตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลดในงบดุล

ตั๋วเงินรับแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนตั๋วรับขายลดอาจแสดงเป็นรายการหักตั๋วเงินรับหรือแสดงหมายเหตุประกอบงบดุลได้ดังนี้


หมายเหตุ ร้านมีหนี้สินไม่แน่นอนเกี่ยวกับตั๋วรับขายลด จำนวน.........บาท

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 6.1 สรุปกระบวนการเกี่ยวกับลูกหนี้และการตัดหนี้สูญ