หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 6/6 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 4 ระบบใบสำคัญ (ต่อ) - การเปลี่ยนแปลงใบสำคัญ (ต่อ) - 4. การแก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญ (ต่อ)

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด

การจัดทำใบสำคัญและการบันทึกในทะเบียนใบสำคัญอาจเกิดการผิดพลาดได้ เช่น การเขียนจำนวนเงินผิด จำแนกบัญชีผิด จำนวนเงินใบสำคัญ และทะเบียนใบสำคัญไม่ตรงกัน เป็นต้น การแก้ไขข้อผิดพลาดมีวิธีการดังนี้

1. พบข้อผิดพลาดในเดือนนั้นและยังไม่ได้ผ่านไปบัญชีแยกประเภท
1.1 จำนวนเงินในใบสำคัญผิด แก้ไขโดย
- ทำใบสำคัญใหม่ใช้เลขที่เดิม
- ขีดฆ่าแก้ตัวเลขในทะเบียนใบสำคัญ เซ็นชื่อ กำกับ
1.2 ใบสำคัญถูกต้องแต่บันทึกตัวเลขในทะเบียนใบสำคัญ ผิด แก้ไขโดย
- แก้ไขในทะเบียนใบสำคัญ โดยขีดฆ่าตัวเลขและเซ็นชื่อกำกับ
1.3 ใบสำคัญถูกต้องแต่จำแนกบัญชีผิด แก้ไขโดย
- แก้ไขชื่อบัญชี และตัวเลขในทะเบียนใบสำคัญ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง

2. พบข้อผิดพลาดเมื่อผ่านบัญชีแยกประเภทแล้ว
2.1 จำนวนเงินในใบสำคัญผิด แก้ไขโดย

1. ยกเลิกใบสำคัญใบเดิม ในสมุดรายวันทั่วไป
เดบิต ใบสำคัญจ่ายเลขที่ ...........(ใบเดิม)
เครดิต บัญชีที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำใบใหม่ให้ถูกต้องบันทึกในทะเบียนใบสำคัญ
เดบิต บัญชีที่เกี่ยวข้อง
เครดิต ใบสำคัญจ่ายเลขที่ ............(ใบใหม่)
2.2. จำนวนเงินในใบสำคัญถูกต้องแต่บันทึกจำนวนเงินในบัญชีผิด แก้ไขโดย
1. ลงรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้อง

  กรณีบันทึกไว้สูงไป กรณีบันทึกไว้ต่ำไป


* หมายเหตุในช่องการจ่ายเงินของใบสำคัญที่แก้ไขด้วย
2.3 จำแนกบัญชีผิด แต่ใบสำคัญถูกต้อง แก้ไขโดย
ลงรายการปรับปรุงบัญชีที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป โดยยกเลิกบัญชีที่ผิด และบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง