หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/6 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 4 ระบบใบสำคัญ (ต่อ) - การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

- ภาพเคลื่อนไหวที่ 4.1 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ - ภาพเคลื่อนไหวที่ 4.2 ทะเบียนจ่ายเช็ค

หน่วยที่ 4 ระบบใบสำคัญ (ต่อ)

การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

1. เมื่อจัดทำใบสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำใบสำคัญไปบันทึกในทะเบียนใบสำคัญโดย

เดบิต บัญชีที่เกี่ยวข้อง  xx
                 เครดิต ใบสำคัญจ่ายเลขที่
        xx

ดังตัวอย่างการวิเคราะห์รายการดังนี้

รายการ
เดบิต
เครดิต
 1. ชื้อสินค้า ซื้อสินค้า

ใบสำคัญจ่ายเลขที่ …………

 2. จ่ายค่าเช่า ค่าเช่า ใบสำคัญจ่ายเลขที่ ………..
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน ใบสำคัญจ่ายเลขที่ ………..
 4. ตั๋ววงเงินสดย่อย เงินสดย่อย ใบสำคัญจ่ายเลขที่ ………..

2. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ กิจการจะบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็คโดย
 เดบิต ใบสำคัญจ่ย เลขที่……….
เครดิต ธนาคาร
เครดิต ส่วนลดรับ (ถ้ามี)
3. หลังจากบันทึกรายการจ่ายเช็คในทะเบียนจ่ายเช็คแล้วต้องนำวันที่และ เลขที่เช็คไปบันทึกไว้ในช่องการจ่ายเงินในทะเบียนใบสำคัญด้วย
4. กิจการจะรวมยอดในทะเบียนใบสำคัญและทะเบียนจ่ายเช็ค โดยให้เลขที่บัญชีกำกับไว้ภายใต้ยอดรวมของบัญชีในแต่ละช่องยอดรวมที่ปรากฎนี้จะผ่านรายการใบบัญชีแยกประเภทนั้น ๆ ส่วนบัญชีที่เดบิตซึ่งปรากฏในช่องบัญชีอื่น ๆ ของทะเบียนใบสำคัญจะผ่านรายการในบัญชีแยกประเภทนั้น ๆ ในวันที่เกิดรายการค้า
5. การผ่านรายการไปบัญชีใบสำคัญจ่าย

บัญชีใบสำคัญจ่ายจะปรากฎรายการจากทะเบียนใบสำคัญทางด้านเครดิต และจากทะเบียนจ่ายเช็คทางด้านเดบิต ผลต่างระหว่างเครติดและเดบิตในบัญชีใบสำคัญจ่าย คือ ยอดยกไป ซึ่งยอดที่คำนวนได้นี้หมายถึงใบสำคัญที่ยัง
ไม่ได้จ่ายเงินมีจำนวนเท่ากับใบสำคัญค้างจ่ายในแฟ้มเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน


ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญและผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป

  2545    
  ก.ค. 1
12
15
18
19
29
30
  ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท จากร้านสมจิตรการค้า
  ซื้อสินค้าจากบริษัทตะวัน จำกัด 15,000 บาท เงื่อนไข 2/10 , n/30
  จ่ายเช็คเลขที่ 7589 ให้ร้านสมจิตรการค้า
  จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ ร.ส.พ. 2,500 บาทโดยออกเช็คเลขที่ 7590
  ซื้อสินค้าจากร้านโชคดี 6,000 บาท เงื่อนไข 2/10 , n/30
  จ่ายเช็คเลขที่ 7591 ชำระหนี้ให้ร้านโชคดี
  ซื้อรถยนต์ 1 คันจากบริษัทยนตรการ จำกัด ราคา 60,000 บาท ตกลงว่าจะชำระเงินให้ 3 งวด
  งวดละเท่า ๆ กันในวันนี้ได้จ่ายเช็คเลขที่ 7592 ชำระเงินงวดแรกให้ทำ
1. บันทึกรายการข้างต้นในทะเบียนใบสำคัญและทะเบียนจ่ายเช็ค
2. ผ่านรายการใบสมุดแยกประเภททั่วไป
3. รายละเอียดใบสำคัญจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545


คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 4.1 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีในระบบใบสำคัญ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 4.2 ทะเบียนจ่ายเช็ค

การผ่านรายการจากทะเบียนใบสำคัญและทะเบียนจ่ายเช็คใบบัญชีแยกประเภท มีวิธีการดังนี้
1. เมื่อสิ้นเดือนกิจการจะรวมยอดในทะเบียนใบสำคัญและทะเบียนจ่ายเช็ค บัญชีที่มีช่องประจำ เช่น บัญชีซื้อ
บัญชีค่าขนส่งเข้า บัญชีใบสำคัญจ่าย บัญชีธนาคาร จะผ่านไปบัญชีแยกประเภท ในวันสิ้นเดือนด้วยยอดรวมของแต่ละบัญชี
2. บัญชีอื่น ๆ จะผ่านรายการไป บัญชีแยกประเภทในวันที่เกิดรายการค้า
3. ตัวเลขใต้ยอดรวมในทะเบียนใบสำคัญ และทะเบียนจ่ายเช็ค คือเลขที่บัญชีการแยกประเภท 
รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย
 
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2545
 
     
ใบสำคัญเลขที่
ผู้รับเงิน
จำนวนเงิน
6 - 02
                       บริษัทตะวัน จำกัด
15,000
6 - 06
                       บริษัทยนตรการ จำกัด
20,000
6 - 07
                       บริษัทยนตรการ จำกัด
20,000
55,000

หมายเหตุ
1. ยอดคงเหลือในบัญชีใบสำคัญจ่ายจะเท่ากับยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย
2. แฟ้มเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะมีใบสำคัญ 3 ฉบับ คือ ใบสำคัญเลขที่ 6 - 02 6 - 06 , 6 - 07
ปรากฏในแฟ้ม