หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/3 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 3 ระบบใบสำคัญ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบใบสำคัญ - ความหมายและลักษณะของระบบใบสำคัญ - สรุปขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญ

ภาพที่ 3.1 ใบสำคัญจ่าย ภาพเคลื่อนไหวที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญ

หน่วยที่ 3 ระบบใบสำคัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบใบสำคัญ

ความหมายและลักษณะของระบบใบสำคัญ
วิธีการควบคุมการจ่ายเงินที่นิยมใช้วิธีหนึ่ง คือ นำวิธีการของระบบใบสำคัญมาใช้ กล่าวคือ การจ่ายเงินทุกรายการต้องจ่ายเป็นเช็ค และต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายขึ้นมาก่อน จึงจะสามารถที่จ่ายเช็คตามใบสำคัญได้

ขั้นตอนของระบบใบสำคัญ
ระบบใบสำคัญมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการดังนี้
1. การจัดทำใบสำคัญ
2. การบันทึกใบสำคัญ
3. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ
4. การเก็บใบสำคัญ

1. การจัดทำใบสำคัญ
มีขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญเป็นดังนี้
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อและใบกำกับสินค้า
1.2 จัดทำใบสำคัญตามแบบฟอร์มที่กิจการกำหนด โดยใบสำคัญ 1 ใบ ต่อการจ่ายเช็ค 1 รายการ หากรายการใดมีการแบ่งชำระเงินเป็นงวด ๆ ให้จัดทำใบสำคัญตามงวดการชำระเงิน
1.3 การให้เลขที่ใบสำคัญ อาจให้เลขที่เรียงตามลำดับ เช่น ใบสำคัญจ่าย เลขที่ 55, 56, 57, 58 ... หรือกำหนดเดือนนำหน้าเช่น
ใบสำคัญเลขที่ 1-20 หมายความว่า ใบสำคัญจ่ายในเดือนมกราคม (เดือนที่ 1) ฉบับที่ 20
ใบสำคัญจ่ายเลขที่ 6-35 หมายความว่า ใบสำคัญจ่ายในเดือนมิถุนายน (เดือนที่ 6) ฉบับที่ 35 เป็นต้น
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.1 ใบสำคัญจ่าย
1.4 ลักษณะใบสำคัญ ใบสำคัญไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว กิจการอาจออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานกิจการ แต่ก็ควรมีรายละเอียดที่สำคัญให้เพียงพอกับการอ้างอิงและการค้นหารวมทั้งการเชื่อมโยงไปถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วย ดังตัวอย่างใบสำคัญต่อไปนี้

สรุปขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญ