หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 4/4 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มีคุณค่าในการดำเนินกิจการและกิจการสามารถเป็นเจ้าของได้ตามกฎหมาย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ค่านิยม สัมปทาน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแบ่งเป็น

1.  สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัดตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามสัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิการเช่า สัมปทาน
2.  สินทรัพย์ที่ไม่จำกัดอายุการใช้งาน เช่น เครื่องหมายการค้า

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายไปจนได้สินทรัพย์มาใช้งาน ซึ่งต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสินทรัพย์หรือตามระยะเวลาที่กิจการได้ประโยชน์จากสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า โดยลดยอดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยตรง

ตัวอย่าง

1 ก.ค. 2545 บริษัทดนตรีไทย จ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงไทย 500,000 บาท โดยได้รับลิขสิทธิ์ในเวลา 10 ปี
การบันทึกบัญชีลิขสิทธิ์ และการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้

 

การบันทึกบัญชี

2545 ก.ค. 1

เดบิต ลิขสิทธิ์                                         500,000
เครดิต เงินสด                                            500,000
ในวันปิดบัญชีให้ตัดบัญชีลิขสิทธิ์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
2545 ธ.ค. 31 เดบิต ลิขสิทธิ์ตัดบัญชีหรือค่าลิขสิทธิ์         25,000
เครดิต ลิขสิทธิ์                                             25,000

ตัดบัญชีลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 กค. - 31 ธค.
 

                                     
ลิขสิทธิ์ตัดบัญชีหรือบัญชีค่าลิขสิทธิ์เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ปิดโอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ส่วนบัญชีลิขสิทธิ์จะแสดงยอดคงเหลือในงบดุล ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยจำนวนที่หักบัญชีค่าลิขสิทธิ์แล้ว