หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) - ค่าเสื่อมราคา - การแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมใน
งบดุล
- การจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการจำหน่ายสินทรัพย์ กรณีกิจการไม่ใช่สินทรัพย์อีกค่าเสื่อมราคา

การแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมในงบดุล

ในที่นี้ใช้ข้อมูลจากวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธียอดลดลงทวีคูณ

การจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กิจการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เนื่องจาก
1. สินทรัพย์หมดสภาพการใช้งาน
2. กิจการไม่มีความจำเป็นต้องใช้สินทรัพย์อีก
3. ทำการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ใหม่

การจำหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย หากกิจการได้รับเงินสดมากกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ก็จะเกิดผลกำไร ในทางตรงข้ามหากกิจการได้รับเงินสดน้อยกว่าราคาตามบัญชีก็จะเกิดผลขาดทุน

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจำหน่ายสินทรัพย์เป็นดังนี้
1. ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตั้งแต่การปรับปรุงครั้งสุดท้ายจนถึงวันจำหน่าย
2. โอนปิดค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่วันใช้สินทรัพย์จนถึงวันจำหน่ายสินทรัพย์
3.  โอนปิดบัญชีสินทรัพย์ที่จำหน่ายด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
4.  บันทึกรับสินทรัพย์ใหม่อาจจะเป็น
4.1  เงินสดที่ได้รับจากการขาย
4.2  สินทรัพย์ใหม่ที่ได้มาแทน
5.  บันทึกกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กรณีที่เป็นการจำหน่ายหรือบันทึกกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน กรณีที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการจำหน่ายสินทรัพย์ กรณีกิจการไม่ใช่สินทรัพย์อีก

เมื่อ 1 มีนาคม 2540 กิจการซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 1,200,000 บาท ภาษีซื้อ 7% เสียค่าจดทะเบียนอีก 15,000 บาท กิจการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 20%
ต่อมาเมื่อ 1 ตุลาคม 2543 กิจการขายรถยนต์ไปในราคา 400,000 บาท
ให้บันทึกรายการเกี่ยวกับรถยนต์ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2540 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2543

รายการค้า

การบันทึกบัญชี

การคำนวณ

1 มีนาคม 2540
ซื้อรถยนต์ราคา 1,200,000 บาท


เดบิต รถยนต์       1,215,000
       เครดิต เงินสด          1,215,000

ราคาทุน = ราคาซื้อ + ค่าจดทะเบียน
= 1,200,000 + 15,000
= 1,215,000 บาท

31  ธันวาคม 2540
บันทึกค่าเสื่อมราคาในเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม


เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
รถยนต์
                 202,500          
       เครดิต ค่าเสื่อมราคา
       สะสม – รถยนต
์         202,500

ค่าเสื่อมราคา = 1,215,000 x
                        20/100 x
                        10/ 12                      = 202,500 บาท

31  ธันวาคม 2541
บันทึกค่าเสื่อมราคา 1 ปี


เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
รถยนต์  
                243,000
       เครดิต ค่าเสื่อมราคา
       สะสม – รถยนต
์         243,000

ค่าเสื่อมราคา = 1,215,000 x
                        20 /100
       = 243,000 บาท

31  ธันวาคม 2542
บันทึกค่าเสื่อมราคา


เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
รถยนต์
                 243,000          
       เครดิต ค่าเสื่อมราคา
       สะสม – รถยนต
์         243,000

ค่าเสื่อมราคา = 1,215,000 x
                        20 /100
       = 243,000 บาท
1 ตุลาคม 2543
ขายรถบรรทุกไปในราคา
400,000 บาท  

      1. บันทึกค่าเสื่อมราคา

รถบรรทุกตั้งแต่ 1 มกราคม 2542
จนถึง 1 ตุลาคม 2543  


      2. บันทึกการจำหน่าย
บรรทุก
เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
รถยนต์
                 182,250         
       เครดิต ค่าเสื่อมราคา
       สะสม – รถยนต์ 
 
        182,250

เดบิต เงินสด         400,000
เดบิต ค่าเสื่อมราคา
สะสม  
                 870,750
       เครดิต รถยนต์          1,215,000
       เครดิต กำไรจาการ
       จำหน่ายสินทรัพย์
          55,750
ค่าเสื่อมราคา = 1,215,000 x
                        20/100 x 9/12
       = 182,250 บาท
คำนวณหาค่าเสื่อมราคาสะสม
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2540 ถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2543
= 1,215,000 x 20/100
                  x 43/12
= 870,750 บาท
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2540 กิจการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคา 75,000 บาท ประมาณว่าใช้งานได้
3 ปี กิจการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีเส้นตรงและได้ใช้คอมพิวเตอร์ จนครบ
อายุที่ประมาณไว้ และได้บริจาคให้โรงเรียนต่างจังหวัด ไปให้บันทึกการจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์  
เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
อุปกรณ์สำนักงาน
   12,500
       เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม –
       อุปกรณ์สำนักงาน
              12,500

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม –
อุปกรณ์สำนักงาน
   75,000
       เครดิต อุปกรณ์สำนักงาน    75,000        
คำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่
1 มกราคม 2543 – 1 กรกฎาคม 2543
= 75,000/3 x 1/2
= 12,500 บาท