หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) - ค่าเสื่อมราคา - ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการคำนวณค่าเสื่อมราคา - 1. วิธีเส้นตรง - 2. คำนวณตามผลผลิต - 3. คำนวณตามชั่วโมงการทำงาน - 4. คำนวณค่าเสื่อมราคาที่มียอดลดลง - 4.1 วิธีผลรวมจำนวนปี - 4.2 วิธียอดลดลงค่าเสื่อมราคา

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการคำนวณค่าเสื่อมราคา

บริษัทสมรัก จำกัด ซื้อเครื่องจักรราคา 100,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี มีมูลค่าซาก 10,000 บาท มีกำลังการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ 250,000 หน่วย จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง กิจการซื้อเครื่องจักรเครื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545

สมมติว่าในปี 2545 กิจการใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้ 40,000 หน่วย ใช้เวลา 7,500 ชั่วโมง

วิธีการคำนวนเป็นดังนี้

วิธีคำนวณ

การบันทึกบัญชี

การคำนวณ

1. วิธีเส้นตรง

เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
เครื่องจักร                   18,000
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม -
    เครื่องจักร                         18,000

ค่าเสื่อมราคาต่อปี

 

2. คำนวณตามผลผลิต

เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
เครื่องจักร                   14,400
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม -
    เครื่องจักร                         14,400

ค่าเสื่อมราคาต่อปี
3. คำนวณตามชั่วโมง
การทำงาน

 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา –
เครื่องจักร               13,500
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม -
    เครื่องจักร                         13,500

ค่าเสื่อมราคาต่อปี

4. คำนวณค่าเสื่อมราคาที่มียอดลดลง

วิธีคำนวณ

การบันทึกบัญชี

การคำนวณ

ปีที่

อายุ
คงเหลือ
อัตรา
ส่วน
ค่าเสื่อมราคา
ต่อปี
ค่าเสื่อมราคา สะสม

4.1 วิธี
ผลรวม
จำนวนปี

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-
เครื่องจักร                     30,000
    เครดิต เสื่อมราคาสะสม-
    เครื่องจักร                             30,000

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-
เครื่องจักร                24,000
    เครดิต เสื่อมราคาสะสม-
    เครื่องจักร                        24,000

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-
เครื่องจักร                18,000
    เครดิต เสื่อมราคาสะสม-
    เครื่องจักร                        18,000

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-
เครื่องจักร                12,000
    เครดิต เสื่อมราคาสะสม-
    เครื่องจักร                        12,000

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-
เครื่องจักร                6,000
    เครดิต เสื่อมราคาสะสม-
    เครื่องจักร                        6,000


2545
5
5/15
5/15 (100,000 - 10,000) = 30,000
30,000
2546
4
4/15
4/15 (100,000 - 10,000) = 24,000
54,000
2547
3
3/15
3/15 (100,000 - 10,000) = 18,000
72,000
2548
2
2/15
2/15 (100,000 - 10,000) = 12,000
84,000
2549
1
1/15
1/15 (100,000 - 10,000) = 6,000
90,000
 
15
 
 
 


วิธีคำนวณ

การคำนวณ

4.2 วิธียอดลดลง

1. คำนวณหาอัตราร้อยละ x ค่าคงที่ของค่าเสื่อมราคา
อัตราค่าเสื่อมราคา = 100 (1- )
n = อายุการใช้งาน
S = ราคาซาก
C = ราคาทุน
2. นำอัตราร้อยละที่คำนวณได้คูณกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี = ราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตัวอย่างเช่น
เครื่องจักรมีราคาทุน 100,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 30,000 บาท ดังนั้น
ราคาตามบัญชีของเครื่องจักรเท่ากับ 100,000 - 30,000 = 70,000 บาท

จากโจทย์ตัวอย่าง

อัตราค่าเสื่อมราคาปีที่
การคำนวณ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
2545
 
 
 
100,000
2545
37% (100,000)
37,000
37,000
  63,000
2546
37% (63,000)
23,310
60,310
  39,690
2547
37% (39,690)
14,685
75,000
  25,000
2548
37% (25,000)
9,250
84,250
  15,750
2549
37% (15,750)
5,750*
90,000
  10,000

5,750* = ราคาตามบัญชีปี 48 - ราคาซาก
                          = 15,750 - 10,000
                          = 5,750การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้

ปีที

การบันทึกบัญชี

2545 ธค. 31

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร                           37,000

เครดิต เสื่อมราคาสะสม -  เครื่องจักร                             37,000
2546 ธค. 31

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร                           23,310

เครดิต เสื่อมราคาสะสม -  เครื่องจักร                             23,310
2547 ธค. 31

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร                           14,635

เครดิต เสื่อมราคาสะสม -  เครื่องจักร                             14,635
2548 ธค. 31

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร                            9,250

เครดิต เสื่อมราคาสะสม -  เครื่องจักร                              9,250
2549 ธค. 31

เดบิต ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร                            5,750

เครดิต เสื่อมราคาสะสม -  เครื่องจักร                              5,750