หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 : รหัสวิชา 05-410-102
หน่วยที่ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) - ค่าเสื่อมราคา - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา - การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่นิยมใช้มีดังนี้

ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.1 การคำนวนค่าเสีอมราคาวิธีต่างๆ


หน่วยที่ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคา

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เรื่อง การบัญชีค่าเสื่อมราคา ได้ให้คำนิยาม “ ค่าเสื่อมราคา ” หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพส่วนที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้
สินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่ง
1. คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งระยะเวลาบัญชีและมีอายุใช้งานจำกัด
2. กิจการมีไว้ใช้ในการผลิตในการขายสินค้าและบริการในการให้บุคคลอื่นเช่าหรือใช้ในการบริหารงาน

สินทรัพย์ที่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร อาคาร เครื่องตกแต่ง เป็นต้น
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้คิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพหรือราคาอื่นที่นำมาใช้แทนตามที่ปรากฏในงบการเงินหักด้วยราคาซากที่ประมาณไว้

ราคาซาก หมายถึง มูลค่าที่คาดจะขายสินทรัพย์นั้นได้เมื่อหมดอายุการใช้งานหักด้วยค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา

บัญชีค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย เมื่อปิดบัญชีต้องโอนเข้ากำไรขาดทุนหรือต้นทุนผลิต แล้วแต่ประเภทของธุรกิจ ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นบัญชีปรับมูลค่า ให้แสดงหักจากสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องในงบดุลการบันทึก
ค่าเสื่อมราคาเป็นดังนี้

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์

วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ราคาทุน
2. อายุใช้งานโดยประมาณ
3. มูลค่าซากโดยประมาณ
4. วิธีการคำนวนค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่นิยมใช้มีดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.1 การคำนวนค่าเสีอมราคาวิธีต่างๆ

การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่นิยมใช้มีดังนี้

4.  วิธีอัตราลดลง วิธีนี้การคิดค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ จะสูง และค่อยๆ ลดลงตามลำดับ ได้แก่

4.1 วิธีผลรวมจำนวนปี (Sum of the years digit method)

4.2 วิธียอดลดลง (Declining balance method)

4.3 วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double declining balance method)