หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  1/3 ต่อไป 
วิชาหลักการจัดการ : รหัสวิชา 05-310-101
หน่วยที่ 7 การประสานงาน (Coordinating) - จุดประสงค์การสอนหน่วยที่ 7 การประสานงาน

จุดประสงค์การสอน

7.1 ความหมายของการประสานงาน
7.2 ลักษณะของการประสานงาน
7.3 ประเภทของการประสานงาน
7.4 ประโยชน์ของการประสานงาน