หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  6/7 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 9 ธนาคาร และนโยบายการเงิน - ทฤษฎีปริมาณเงิน - ทฤษฎีปริมาณเงินในรูป
ความต้องการถือเงิน
- อุปทานของเงิน (Money Supply)

ภาพที่ 9.5 แสดงเส้นอุปสงค์ของเงินทั้งหมด
ภาพที่ 9.6 แสดงอุปทานของเงิน

ทฤษฎีปริมาณเงิน

ทฤษฎีปริมาณเงินในรูปความต้องการถือเงิน

4.3) ทฤษฎีการเงินของฟริดแมน ศึกษาเพิ่มเติมจากทฤษฎีของเคนส์ โดยฟริดแมน เชื่อว่า “ปริมาณเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาตินอกจากนั้นยังมีบทบาทกำหนดราคาสินค้าและบริการ ในระบบเศรษฐกิจ”
จึงได้เพิ่มตัวแปรในการศึกษา เขียนเป็นสมการ คือ


โดยที่ Md = อุปสงค์ของเงินตรา
P = ระดับราคาสินค้า
rm = อัตราผลตอบแทนในรูปตัวเงินของเงินฝากประจำ
rb = อัตราผลตอบแทนในรูปตัวเงินของพันธบัตร
re = อัตราผลตอบแทนในรูปตัวเงินของการถือหุ้น
= อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าถาวร
W = อัตราส่วนระหว่างทรัพยากรมนุษย์ต่อความมั่งคั่งรวม
Y = รายได้
U = รสนิยม และความพอใจ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.5 แสดงเส้นอุปสงค์ของเงินทั้งหมด
สรุป อุปสงค์ของเงินตามแนวคิดต่าง ๆ จากพัฒนาปัจจุบัน สมมติให้รายได้คงที่ อุปสงค์ของเงินเปลี่ยนแปลงในทางผกผันกับอัตราดอกเบี้ย หากนำอุปสงค์ของเงินทุกชนิดมารวมกันจะได้เส้นอุปสงค์ของเงินดังภาพ 9.5

อุปทานของเงิน (Money Supply)

อุปทานของเงิน คือ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่เคยนิยามไว้ แบ่งเป็น M1 M2 และ M3

การวิเคราะห์ทางทฤษฎีนิยมใช้ปริมาณ M2 เป็นอุปทานของเงิน
M2 จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ นโยบายการเงินของรัฐบาลไม่ใช่อัตราดอกเบี้ย เส้นอุปทานเงินในภาพจึงเป็นเส้นตรงตั้งขนานกับอัตราดอกเบี้ย
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.6 แสดงอุปทานของเงิน