หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ - การบริโภคและการออม
(Aggegate Consumption and Saving C and S)
- ปัจจัยที่กำหนด C และ S - ฟังชั่นการบริโภค - ฟังชั่นการออม

ภาพที่ 4.1 การบริโภคและการออม


การบริโภคและการออม (Aggegate Consumption and Saving C and S)

รายจ่ายการบริโภค หรือ C เป็นรายจ่ายที่สำคัญและมักมีสัดส่วนมากกว่ารายจ่ายประเภทอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อรายจ่าย
การบริโภค เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติมาก
ตามปกติเมื่อ ครัวเรือน มีรายได้จากขายปัจจัยการผลิต ครัวเรือนจะนำรายได้ไปจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้หรือเรียก “การออม” หรือ S

การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ C และ S จะมีลักษณะเหมือนกัน ดังนั้น การศึกษา จะศึกษา C และ S พร้อมกัน
การศึกษาเกี่ยวกับ C และ S จะศึกษาเกี่ยวกับ
- ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
- ฟังก์ชั่น
- ความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยและความโน้มเอียงหน่วยสุดท้าย
- กฎว่าด้วยการบริโภคและการออม
- การเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภค

ปัจจัยที่กำหนด C และ S

1. รายได้ที่ใช้จ่ายได้
2. สินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย
3. สินทรัพย์สภาพคล่อง
4. สินทรัพย์ประเภทคงทน
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 4.1 การบริโภคและการออม
5. การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
6. หนี้สินของผู้บริโภคในปัจจุบัน
7. ค่านิยมทางสังคม
8. จำนวนประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร
9. การเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล
10. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความแตกต่างภูมิภาค
ปัจจัยต่าง ๆ เป็นตัวกำหนดที่ผู้บริโภคคำนึงถึงก่อนตัดสินใจบริโภค แต่ละปัจจัยจะมีความสำคัญมากน้อย แตกต่างไปตามทัศนคติของผู้บริโภค แต่ในปัจจัยทั้งหมดที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญกับการบริโภค คือ “รายได้ที่ใช้จ่ายได้”

ฟังชั่นการบริโภค
       การตัดสินใจในการบริโภคพบว่ามีปัจจัยหลายตัวเป็นตัวกำหนดเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การบริโภคกับปัจจัยต่าง ๆ ด้วยสัญลักษณ์ทางพีชคณิต ที่เรียกว่า “ฟังก์ชั่นการบริโภค” คือ

C   คือ รายจ่ายเพื่อการบริโภค
Yd คือ รายได้ที่ใช้จ่ายได้
A   คือ สินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย
B   คือ สินทรัพย์สภาพคล่อง
C   คือ สินทรัพย์ประเภทคงทน ฯลฯ

ฟังก์ชันการบริโภค เขียนสั้น ๆ คือ
C = £(Yd)

ในการศึกษา C จะเห็นว่า C จะผันแปรโดยตรงกับรายได้ คือ รายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มจะทำให้การบริโภคเพิ่ม


ความสัมพันธ์ C กับรายได้ เขียนในรูปสมการเส้นตรง คือ

C = a + bYd
C คือ รายจ่ายเพื่อการบริโภค
a คือ การบริโภคที่มิได้ผันแปรไปกับรายได้
b คือ ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค

ฟังก์ชันการออม
การออมก็เหมือนกับการบริโภค ดังนั้นฟังก์ชันการออมสมการออม จึงเขียนได้ลักษณะนี้
ฟังก์ชันการออม S = £(Yd.)
สมการการออม S = Yd – C