หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  4/6 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 3 รายได้ประชาชาติ - ความสำคัญของตัวเลขรายได้
ประชาชาติ
ความสำคัญของตัวเลขรายได้ประชาชาติ

นักเศรษฐศาสตร์ได้วางแผนเก็บข้อมูล มูลค่า รายได้ประชาชาติ ให้เป็นระบบเพื่อใช้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ความสำคัญของมูลค่ารายได้ประชาชาติ มีดังนี้

1.ทราบระดับการผลิตของประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
2.ทราบรายได้ของประชากรมาจากปัจจัยการผลิตอะไร
3. แสดงให้เห็นรายจ่ายประเภทต่างๆ มูลค่ามากน้อยเพียงไร
4. แสดงให้เห็นแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ
5. แสดงให้ทราบภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศว่าอยู่ช่วงเจริญเติบโต หรือถดถอย
6. แสดงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในด้านการผลิตการบริโภคการลงทุน ฯลฯ
7. แสดงให้เห็นสาขาเศรษฐกิจ ต่าง ๆ มีอัตราการเจริญเติบโต มากน้อยเพียงใด
8. ตัวเลขรายได้ประชาชาติ ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
9. ตัวเลขรายได้ประชาชาติ เป็นเครื่องวัดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาล ดำเนินการ
10. ตัวเลขรายได้ประชาชาติ ช่วยภาคเอกชน และรัฐบาลพยากรณ์ อุปสงค์ อุปทาน ในอนาคต
11. ใช้เปรียบเทียบฐานทางเศรษฐกิจ ของประเทศกับประเทศอื่น