หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/7 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 16 ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา - การแบ่งกลุ่มประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาเพื่อ
เป็น แนวทางกระตุ้นภาครัฐบาล และเอกชนปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผน

ประเทศไทยก็มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
ผู้รับผิดชอบ

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย เท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและแผนพัฒนาต่อไป
มีดังต่อไปนี้

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 - 2509

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2510 - 2514

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2515 - 2519

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520 - 2524

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2525 - 2529

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530 - 2534

7 . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2535 - 2539

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 - 2544

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – 2549

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ ควบคู่ไปกับการวางรากฐานการพัฒนา
ที่แข็งแกร่ง โดยการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้เข็มแข็งเป็นแกนหลักของสังคมไทย สามารถพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและรักษาคุณค่าของเอกลักษณ์ วัฒนธรรมได้อย่างสมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกันไปพร้อม ๆ กันกับการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคการเมืองและภาคประชาชน อันจะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งตนเอง และเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน

องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา

การพัฒนาประเทศโดยอาศัยเงินทุนภายในประเทศอย่างเดียวทำให้การพัฒนาช้า จึงได้เกิดแนวคิดร่วมกับจัดต่างองค์กรระหว่างประเทศขึ้นเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม องค์กรที่สำคัญ ๆ

•  ธนาคารโลก ( World Bank) ตอนเริ่มตั้งมีวัตถุประสงค์บูรณะและพัฒนายุโรปตะวันกตต่อมาให้ความสนใจกับประเทศยากจน

•  องค์กรสหประชาชาติ ( United Nation UN)

องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1945 จากความร่วมมือของประเทศ
มหาอำนาจต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพโซเวียตและจีน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเยอรมันและ
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาความสัมพันธ์ การรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ และการร่วมมือกันแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1945
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำหน้าที่
ดูแลระบบการเงินของโลก ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ สร้างความคล่องตัวทางการค้า และความเจริญเติบโตในการขยายการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศและสิทธิถอนเงินพิเศษของประเทศสมาชิก ช่วยจัดการชำระเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาเงินกู้ให้กับประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินอย่างรุนแรง

การแบ่งกลุ่มประเทศ

ปัจจุบันใช้เกณฑ์รายได้และพื้นที่ต้องทางภูมิศาสตร์ แต่ที่นิยมใช้เกณฑ์รายได้ เช่น ธนาคารโลกแบ่งกลุ่มรายได้คือ

ธนาคารโลกแบ่งประเทศตามระดับรายได้ โดยจำแนกรายได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มรายได้ต่ำ กลุ่มรายได้ปานกลาง
กลุ่มรายได้สูง เครื่องมือที่ธนาคารโลกใช้จำแนกกลุ่มคำนวณจาก GNP หารด้วยจำนวนประชากรกลางปีของแต่ละประเทศ แล้วปรับเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2541 มีการแบ่งกลุ่มรายได้คือ

1. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำ (Low Income) ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อบุคคลน้อยกว่าหรือเท่ากับ
760 เหรียญสหรัฐอเมริกา

2. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income) ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อบุคคลตั้งแต่
761 – 9,360 เหรียญสหรัฐอเมริกา

3. กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (Hight Income) ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อบุคคลตั้งแต่
9,361 เหรียญ สหรัฐอเมริกา ขึ้นไป

ประเทศไทยอยู่ระดับกลุ่มประเทศมีรายได้ปานกลาง เนื่องด้วยประเทศไทยมีรายได้ต่อบุคคลประมาณ
2,200 เหรียญสหรัฐ

บางครั้งการจัดกลุ่มประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

•  กลุ่มปาระเทศกำลังพัฒนา

•  กลุ่มประเทศพัฒนา

กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะทำกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำ (บางครั้งเรียกโลกที่สาม) รวมกับประเทศมีรายได้ปานกลาง