หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  4/5 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 14 เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ - การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ - ผลกระทบของเงินเฟ้อ

การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ

มาตรการที่นำมาแก้ภาวะเงินเฟ้อคือมาตรการของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยมีหลักการคือ

1. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์รวมด้วยมาตรการนโยบายการเงิน

การแก้ปัญหาเบื้องต้นต้องลดปริมาณเงินในมือประชาชน

•  การขายพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารกลาง

•  การเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน

•  การเพิ่มอัตราสำรองตามกฎหมาย

•  การชักจูงให้ปฏิบัติตาม

•  การออกกฎเกณฑ์ควบคุมโดยตรง

2. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์รวมด้วยมาตรการนโยบายลดลง

การแก้โดยลดปริมาณเงิน โดยใช้นโยบายการคลัง คือ

•  การลดรายจ่ายของรัฐบาล

•  การเพิ่มอัตราภาษี

3. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุปทานรวม

ก่อนอื่นต้องศึกษาหาสาเหตุเงินเฟ้อว่าเกิดจาก ค่าจ้างสูง หรือเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ สูง เพื่อเลือกมาตรการที่เหมาะสม การใช้นโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังมักไม่ได้ผล ส่วนใหญ่จะใช้ นโยบายควบคุม เช่น ค้าจ้างแรงงานสูง ก็ควบคุมอัตราค่าจ้างอยู่ในกฎหมายแรงงาน ราคาปัจจัยการผลิตสูง ก็ส่งเสริมให้มีปัจจัยการผลิตมาก ซึ่งผู้ผลิตรวมตัวเพื่อกำไร
ก็ส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบของเงินเฟ้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ที่สำคัญ

1. ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของบุคคลต่าง ๆ

•  บุคคลที่รายได้ประจำ รายได้ที่แท้จริงลดลง

•  ผู้ประกอบการ รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น

•  ลูกหนี้ ผลดีเนื่องจากหาเงินได้ง่าย

•  เจ้าหนี้ เสียเปรียบด้านมูลค่าเงินลดลง

•  บุคคลที่มีรายได้เงินเดือนหรือค่าจ้าง ในระยะแรกรายได้ที่แท้จริงลดลง แต่ถ้ามีการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่อมา จะได้ประโยชน์มา

2. ผลกระทบต่อดุลการค้าและดุลการชำระเงิน เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ความต้องการถือเงินจะลดลง คนจะนำไปบริโภค ถ้านิสัยการบริโภคสินค้าต่างประเทศ จะทำให้ดุลการค้าขาดดุล และส่งผลดุลการชำระเงินขาดดุลด้วย

3. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แยกที่สำคัญคือ

•  เกิดการเก็งกำไร

•  การลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตลดลง ใช้เงินในทางที่ไม่เกิดผลผลิต เช่น ซื้อที่ดินราคาสูง ๆ

•  การติดต่อธุรกิจเกิดชะลอ เพราะความไม่แน่นอนของราคา

•  การเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินจะถูกทำลาย


4. ผลกระทบต่อการจ้างงานและผลผลิต

5. ผลกระทบต่อสภาพสังคม การเมือง และรัฐบาล

จากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ที่กล่าวแล้วว่าทำให้เกิดการว่างงาน การว่างงานนำไปสู่
ปัญหาสังคม ปัญหาการก่ออาชญากรรม การประท้วงคนงานเรียกร้องค่าแรงสูงขึ้น นำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาของรัฐบาลในแง่งบประมาณรายจ่ายต้องจ่ายสูงขึ้นในโครงการต่าง ๆ แม้รัฐบาลจะเก็บภาษีมากขึ้นแต่ก็มักจะมากไม่เพียงพอรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น