หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 11 นโยบายการคลัง - รายจ่ายของรัฐบาล - ความสำคัญของรายจ่ายรัฐบาล - การจำแนกรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่ายของรัฐบาล

ความสำคัญของรายจ่ายรัฐบาล

รายจ่ายของรัฐบาล ปัจจุบันมีจำนวนมาก จึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจากข้อมูล รายจ่ายของรัฐบาลมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ตารางที่ 11.1 แสดงรายจ่ายภาครัฐบาล ปี พ.ศ 2535 – 2542
หน่วย : พันล้านบาท
ปีงบประมาณ รายจ่าย / ล้านบาท
พ.ศ. 2538 643.2
พ.ศ. 2539 751.4
พ.ศ. 2540 892.3
พ.ศ. 2541 835.2
พ.ศ. 2542 821.5
พ.ศ. 2543 853.2
พ.ศ. 2544 908.6

ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้รายจ่ายสูงขึ้น

1. ประชาชนต้องการบริการของรัฐบาลมากขึ้น เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ถนน
2. ประชาชนมีจำนวนมากขึ้นทำให้รายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
3. ราคาสินค้า และบริการในปัจจุบันมีราคาสูงกว่าสมัยก่อนมาก
4. รัฐบาลต้องการรักษาระดับรายได้ประชาชาติและการมีงานทำในระดับสูง
5. รัฐบาลต้องการเร่งรัดพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิต และสวัสดิการ
6 . รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี

การจำแนกรายจ่ายของรัฐบาล


รายจ่ายของรัฐบาลจำแนกตามลักษณะงาน ได้ 8 ประเภท
1) รายจ่ายด้านเศรษฐกิจ
2) รายจ่ายด้านการศึกษา
3) รายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ
4) รายจ่ายด้านสาธารณสุข และสาธารณูปโภค
5) รายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
6) รายจ่ายด้านการบริหารทั่วไป
7) รายจ่ายด้านการชำระหนี้เงินกู้
8) รายจ่ายด้านอื่น ๆ