หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 10/10 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 9 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม - การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม - การบันทึกบัญชีเพื่อคำนวณภาษีส่งกรมสรรพากร - การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนในอัตรา
ร้อยละ 0


การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีเพื่อคำนวณภาษีส่งกรมสรรพากร

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 และอัตราร้อยละ 0 จะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากรายได้และค่าใช้จ่ายมาคำนวณหาจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมหรือใช้สิทธิในการขอคืนภาษีที่กิจการได้จ่ายไปเป็นรายเดือนตามปีปฏิทินเดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆ สิ้นเดือน ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายที่เกิดขึ้นในแต่ละดือน และจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ(แบบ ภ.พ.30) ส่งกรมสรรพากรเป็นรายเดือนไม่ว่าการขายสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นในเดือนภาษีหรือไม่ เพื่อนำภาษีส่งหรือขอคืนโดยยื่นกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การขอคืนภาษีจะขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตยกจำนวนไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระในเดือนถัดไปก็ได้ การคำนวณภาษีที่จะต้องชำระหรือขอคืนจะเป็นดังนี้

ภาษีที่ต้องชำระ/ภาษีที่มีสิทธิได้รับคืนในแต่ละเดือน = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ

การบันทึกบัญชีภาษีในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ได้ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งหรือภาษีที่ขอคืนจากกรมสรรพากร จะต้องปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างที่ 3   ในกรณีภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขาย ให้ปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายไปเข้าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย การบันทึกบัญชีจะเป็น
เดบิต ภาษีขาย
14,000
 
เครดิต ภาษีซื้อ
12,500
เครดิต ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
 
1,500


ตัวอย่างที่ 4    ในกรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้ปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายไปเข้าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชำระเกิน การบันทึกบัญชีจะเป็น
เดบิต ภาษีขาย
14,000
 
เดบิต ภาษีมูลค่าเพิ่มชำระเกิน
1,000
 
เครดิต ภาษีซื้อ
 
15,000


การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนในอัตราร้อยละ 0

ผู้ประกอบการจดทะเบียนอัตราร้อยละ 0 นี้เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียนในอัตราร้อยละ 7 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือน จึงใช้วิธีคำนวณทำนองเดียวกัน คือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ

แต่เนื่องจากผู้ประกอบการประเภทนี้ไม่มีภาษีขาย (ราคาขาย คูณ 0% ดังนั้นภาษีขายจึงมีค่า 0 เสมอ) แต่ภาษีซื้อจะมีอยู่ตลอดเวลาที่มีการซื้อ (ถ้าซื้อกับผู้ประกอบการจดทะเบียนในอัตราร้อยละ 7) ผลการคำนวณ จะเกิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดลบ คือมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบจดทะเบียนจึงจะได้คืนภาษีในแต่ละเดือนเท่ากับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนเสมอ