หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/4 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 8 การทำงบการเงิน - การจัดทำงบกำไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and loss Statement) (ต่อ) - งบกำไรขาดทุน - งบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (แบบขั้นเดียว)

การจัดทำงบกำไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and loss Statement) (ต่อ)

งบกำไรขาดทุน

ตัวอย่างที่ 20 การจัดทำงบกำไรขาดทุนของร้านเก่งพานิชวิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี
1. หัวงบกำไรขาดทุน
    - ชื่อของกิจการที่จัดทำงบกำไรขาดทุน
    - คำบอกกล่าวว่าเป็นงบกำไรขาดทุน
    - รอบของระยะเวลา และวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่จัดทำงบกำไรขาดทุน
2. นำบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ มาบันทึกด้านซ้ายของงบกำไรขาดทุน
3. นำบัญชีรายได้ทั้งหมดของกิจการ มาบันทึกด้านขวาของงบกำไรขาดทุน
4. หาผลต่างระหว่างผลรวมของค่าใช้จ่าย (เดบิต) กับผลรวมของรายได้ (เครดิต) ถ้าผลรวมด้านเครดิตสูงกว่า
    ผลรวมด้านเดบิต จะบันทึกกำไรสุทธิด้านเดบิต แต่ถ้าผลรวมด้านเครดิตต่ำกว่า จะบันทึกขาดทุนสุทธิด้านเครดิต
5. รวมยอดรวมสุดท้ายของด้านเดบิตและด้านเครดิต ซึ่งจะมีจำนวนที่เท่ากันเสมอ

งบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (แบบขั้นเดียว)

ตัวอย่างที่ 21 การจัดทำงบกำไรขาดทุนของร้านเก่งพานิชวิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน
1. หัวงบกำไรขาดทุน
    - ชื่อของเจ้าของกิจการที่จัดทำงบกำไรขาดทุน
    - คำบอกกล่าวว่าเป็นงบกำไรขาดทุน
    - ระบุรอบระยะเวลาและวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่จัดทำงบกำไรขาดทุน
2. นำบัญชีรายได้มาบันทึกต่อจากหัวงบกำไรขาดทุน และรวมยอดรายได้
3. นำบัญชีค่าใช้จ่ายมาบันทึกต่อจากบัญชีรายได้ในงบกำไรขาดทุน และรวมยอดค่าใช้จ่าย
4. หาผลต่างของยอดรวมรายได้กับผลรวมของค่าใช้จ่าย ถ้าผลรวมของรายได้สูงกว่าผลรวมของค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์
    จะเป็นกำไรสุทธิ แต่ถ้าผลรวมของรายได้ต่ำกว่า ผลลัพธ์จะเป็นขาดทุนสุทธิ