หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 4/9 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 6 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงินของกิจการขายบริการ - การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ) - การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

ภาพที่ 6.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)

การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
หมายถึง รายจ่ายที่กิจการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว โดยที่การรับบริการยังไม่เสร็จสิ้นในงวดบัญชีนี้ แต่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในงวดบัญชีหน้า ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายออกไปในงวดบัญชีนี้จึงมีค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีหน้ารวมอยู่ด้วย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มีการบันทึกรายการได้ 2 วิธีคือ
1. เมื่อมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จะบันทึกไว้เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย
2. เมื่อมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จะบันทึกไว้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

วิธีที่ 1 บันทึกไว้เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย อาจเป็นเพราะในจำนวนเงินที่จ่ายออกไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ปัจจุบันมากกว่าเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีถัดไป

ตัวอย่างที่ 9 เมื่อ 1 เมษายน 25X1 จ่ายค่าโฆษณาสำหรับเวลา 1 ปี เป็นเงิน 1,200 บาท

 
คลิกเพิ่อดูภาพขยาย ภาพที่ 6.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่าย