หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/7 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 5 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงินของกิจการขายบริการ - การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ภาพที่ 5.4 การปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ตัวอย่างที่ 4 เมื่อ 1 กรกฎาคม 25X1 ซื้อเครื่องจักรราคา 620,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 10% ต่อปีใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 การปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาในสมุดรายวันทั่วไปจะเป็นดังนี้
คลิกเพิ่อดูภาพขยาย ภาพที่ 5.4 การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร