หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ) - งบทดลอง - การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ (Pencil Footing)
หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ)

งบทดลอง

การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ (Pencil Footing)
เมื่อมีความต้องการใช้ข้อมูลบัญชีที่ทำการบันทึกบัญชีไว้แล้วไปใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องทราบยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอเป็นงานหนึ่งซึ่งนิยมปฏิบัติ มิใช่การบันทึกบัญชี เป็นเพียง
เครื่องมือเพื่อให้การจัดทำงบทดลองสะดวกและรวดเร็วขึ้น

วิธีการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ จะปฏิบัติดังนี้
1. รวมจำนวนเงินทางด้านเดบิต แล้วเขียนจำนวนเงินที่รวมไว้ด้วยดินสอไว้ใต้และชิดจำนวนเงินตัวสุดท้าย
ด้านเดบิต โดยเขียนเพียงส่วนบนของบรรทัด เพื่อให้ส่วนล่างของบรรทัดใช้บันทึกรายการที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อีก
2. รวมจำนวนเงินด้านเครดิต แล้วเขียนจำนวนเงินที่รวมได้ด้วยดินสอไว้ใต้ และชิดจำนวนเงินตัวสุดท้ายด้านเครดิต โดยเขียนเพียงส่วนบนของบรรทัด เพื่อให้ส่วนล่างของบรรทัดใช้บันทึกรายการที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อีก
3. คำนวณหาผลต่างระหว่างยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิต ถ้ายอดด้านเดบิตสูงกว่า ด้านเครดิตเรียกว่า ยอดคงเหลือด้านเดบิต (Debit Balance) ให้ใส่ในช่องรายการหน้าจำนวนเงินรวมทางด้านเดบิตและในกรณีกลับกัน ถ้ายอดคงเหลือด้านเครดิตสูงกว่าด้านเดบิต ก็จะเรียกว่า ยอดคงเหลือด้านเครดิต (Credit Balance) ก็ให้ใส่ในช่องรายการหน้าจำนวนเงินด้านเครดิต
4. บัญชีใดที่มีเพียงรายการเดียวและเพียงด้านเดียวไม่ต้องหายอดคงเหลือด้วยดินสอ

ตัวอย่างที่ 9 การหายอดคงเหลือด้วยดินสอจากบัญชีแยกประเพทของร้านพันกรบริการ