หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 13 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ) - การผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภท - การผ่านรายการจากสมุดรายวันซื้อไปบัญชีแยกประเภทเฉพาะเจ้าหนี้รายตัว และบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง

ภาพเคลื่อนไหวที่ 13.1 แผนผังการผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปสมุดแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 13.1 การผ่านรายการจากสมุดรายวันซื้อไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง


หน่วยที่ 13 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ)

การผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภท

การผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ผ่านรายการเดือนละครั้ง (Monthly Posting) เป็นการผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. ผ่านรายการทุกวันที่เกิดรายการ (Daily Posting) เป็นการผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ และยังใช้กับการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ด้วย
ดูแผนภูมิการผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีแยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้หรือ
เจ้าหนี้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 13.1 แผนผังการผ่านรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไปสมุดแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
การผ่านรายการจากสมุดรายวันซื้อไปบัญชีแยกประเภทเฉพาะเจ้าหนี้รายตัว และบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง
ก. การผ่านรายการทุกวัน (Daily Posting) การผ่านรายการจากสมุดรายวันซื้อจะกระทำทุกวันที่เกิดรายการไปยังสมุดแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละราย ดังนี้

1. ช่องวันเดือนปี บันทึกวันที่ซื้อเชื่อแต่ละวัน
2. ช่องรายการ เขียนชื่อบัญชีที่วิเคราะห์ด้านเดบิต คือบัญชีซื้อสินค้า
3. ช่องหน้าบัญชี จะใส่อักษรย่อของสมุดรายวันซื้อและเลขหน้าที่หน้าไว้ เช่น ซ.1 หมายถึง รายการนี้บันทึกในสมุดรายวันซื้อหน้า 1
4. จำนวนเงินที่ซื้อเชื่อจะบันทึกในช่องเครดิต และไปเพิ่มช่องยอดคงเหลือ ถ้ามียอดคงเหลือยกมาจากงวดก่อน

ข. การผ่านรายการวันสิ้นเดือน (Monthly Posting) ในวันสิ้นเดือนให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้นำยอดรวมของสมุดรายวันซื้อทุกช่องผ่านไปบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง 3 บัญชี
     ได้แก่ เดบิตบัญชีซื้อสินค้า เดบิตบัญชีภาษีซื้อ เครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้า
2. เขียนวันที่ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนแต่ละเดือนที่ผ่านรายการในช่องวันเดือนปี
3. เขียนชื่อสมุดรายวันซื้อในช่องรายการของทุกบัญชีที่ผ่านไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
4. ช่องหน้าบัญชีให้อ้างถึงหน้าของสมุดรายวันซื้อ เช่น ซ.1 เป็นต้น
5. บันทึกจำนวนเงินของแต่ละบัญชีตามที่รวมได้จากสมุดรายวันซื้อ

จากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันซื้อของนายโบ๊เบ๊ (โจทย์ตัวอย่างที่ 13) นำมาผ่านสมุดแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 13.1 การผ่านรายการจากสมุดรายวันซื้อไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง