หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 10/12 ต่อไป
วิชาหลักการตลาด : รหัสวิชา 05-210-102
หน่วยที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ - การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) - ความหมายของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

ภาพเคลื่อนไหวที่ 5.2 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์


การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)


การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อจากการเลือกตลาดเป้าหมาย ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นมาจะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าตลาดเป้าหมายมีความต้องการอย่างไร เน้นคุณสมบัติส่วนใดของผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์จึงค่อยนำคุณสมบัติที่ตลาดเป้าหมายต้องการมากำหนดเป็นตำแหน่งผลิตภัณฑ์

1. ความหมาย
2. กลยุทธ์การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
3. การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ( Product Differentiation)

ความหมายของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์


การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดบริษัทจำเป็นต้องนำเสนอให้ตลาดได้รับรู้ และจดจำตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการนำเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจลูกค้าได้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 5.2 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์