หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/5 ต่อไป
วิชาหลักการตลาด : รหัสวิชา 05-210-102
หน่วยที่ 11 การกำหนดราคา - ราคาและความสำคัญของราคา

ภาพที่ 11.1 ราคาและความสำคัญของราคา
ภาพที่ 11.2 ความหมายของราคา
ภาพที่ 11.3 ความสำคัญของราคา


หน่วยที่ 11 การกำหนดราคา (Pricing)

ราคาและความสำคัญของราคา

ราคาเป็นเครื่องกำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อเต็มใจจะจ่ายในราคาหนึ่ง และผู้ขายพอใจที่จะขายในราคาเดียวกัน การตัดสินใจตั้งราคาสินค้าเกท่าไหร่ ต้องพิจารณาจากปัจจัยประกอบหลายอย่าง เช่น มูลเหตุจูงใจในการซื้อ พฤติกรรมของผู้ซื้อ สภาวะการแข่งขัน กฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย ต้นทุน ค่าใช้ทางการตลาดของสินค้าและบริการ สภาพเศรษฐกิจ ความมีจริยธรรมของผู้ขาย ฯลฯ ผู้ขายจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อนที่จะตัดสินใจกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการตั้งราคาของกิจการ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 11.1 ราคาและความสำคัญของราคา

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 11.2 ความหมายของราคา
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 11.3 ความสำคัญของราคา