หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 7/7 ต่อไป
วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : รหัสวิชา 05-550-251
หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ - ระบบการผลิต - ความหมาย “ การผลิต” - วัตถุประสงค์ของการผลิต - การจัดการด้านการผลิต - ระบบสินค้าคงคลัง

ภาพที่ 9.7 การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาทำให้เกิดสินค้าและบริการ
ภาพที่ 9.8 ระบบสินค้าคงคลังเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งสำหรับการผลิต


การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ระบบการผลิต

ความหมาย “ การผลิต”

หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาทำให้เกิดสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ สร้างอรรถประโยชน์ให้กับผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าของสิ่งของให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.7 การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาทำให้เกิดสินค้าและบริการ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.8 ระบบสินค้าคงคลังเป็นส่วนประกอบ อย่างหนึ่งสำหรับการผลิต

ปัจจัยการผลิต

ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตประกอบด้วย 4 อย่าง คือ

1.   ที่ดิน

2.  ทุน

ทุนในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิต จะรวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต สินค้าคงคลัง อาคาร สิ่งปลูกสร้างสิ่งที่ใช้คงทน

3 .  แรงงาน

4.ผู้ประกอบการ

 

วัตถุประสงค์ของการผลิต

คือมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูง มีการใช้จ่าย หรือต้นทุนต่ำ มีจำนวนสินค้าและบริการในปริมาณที่เพียงพอ พอเหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค

การจัดการด้านการผลิต

•  องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการด้านการผลิตมีดังนี้ คือ

•  ทำเลที่ตั้งการผลิต

•  การจัดการเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ

•  การดำเนินการผลิต

•  การควบคุมการผลิต

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลังเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งสำหรับการผลิต เพราะเป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการประเมินปริมาณสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิต การจัดสรรการใช้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการวางแผนการผลิต การเก็บรักษาและการควบคุมระบบสินค้าคงคลังที่ดี จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถกำหนดเวลาการสั่งซื้อสินค้าอย่างแม่นยำ สามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อด้วยจำนวนที่พอดีกับความต้องการและสามารถกำหนดเวลาที่สินค้านั้นจะถูกนำไปใช้ในการผลิต ซึ่งมีผลทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และประหยัด

ประเภทสินค้าในระบบสินค้าคงคลัง

1. วัตถุดิบทุกชนิดที่หลังจากผ่านขบวนการผลิต

2. ส่วนประกอบระหว่างการผลิต

3. สินค้าสำเร็จรูป

4. สินค้าสำหรับอุปกรณ์การผลิต

5. สินค้าสำหรับใช้ในการหีบห่อและการเคลื่อนย้าย