หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/5 ต่อไป 
วิชาการจัดการขาย : รหัสวิชา 05-210-317
หน่วยที่ 1 การจัดการขาย - ความหมายของการจัดการขาย

ภาพเคลื่อนไหวที่ 1.1
ความหมายของการจัดการขาย


หน่วยที่ 1 การจัดการขาย (Sales Management)

ความหมายของการจัดการขาย

สมาคมการตลาดอเมริกันได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ “Sales Management หมายถึง การวางแผนการสั่งงาน การควบคุมการขายโดยบุคคล ซึ่งรวมถึง การสรรหาพนักงานขาย(Recruiting) การคัดเลือกพนักงานขาย (Selecting) การอบรมพนักงานขาย (Equiping) การมอบหมายงาน (Assigning) การกำหนดเส้นทางการขาย (Routing) การควบคุมพนักงานขาย การควบคุมพนักงานขาย (Supervising) การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย (Paying) และการจูงใจพนักงานขาย (Motivating)”
ฉะนั้น ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้บริหารงานขายจึงมีงานที่ต้องรับผิดชอบกว้างขวางและตำแหน่งทางด้านการบริหารงานขายก็จะมีหลายขั้นตามหน้าที่ที่ผู้บริหารงานขายนั้นๆ รับผิดชอบอยู่ ยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งจะทำงานขายจริงน้อยลง ทำงานด้านบริหารมากขึ้น จนถึงไม่ต้องทำงานขายเลย
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 1.1 ความหมายของ
การจัดการขาย