หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4 ต่อไป 
วิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม : รหัสวิชา 05-240-306
หน่วยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2.1 เครื่องจักรกำลังผลิตสินค้า
ภาพที่ 2.2 เด็กที่ได้รับการศึกษา
ภาพที่ 2.3 การควบคุมมลพิษเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดี


วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 3 วิธี ที่สำคัญคือ

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เช่น การผสมเทียมสัตว์ การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการให้การศึกษา และจริยธรรม เช่น การฝึกอบรม การเรียนการสอน การปลุกจิตสำนึก เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 2.1 เครื่องจักรกำลังผลิตสินค้า
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 2.2 เด็กที่ได้รับการศึกษา

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้กฎหมาย ได้แก่ การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 2.3 การควบคุมมลพิษเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดี