หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/3 ต่อไป 
วิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม : รหัสวิชา 05-240-306
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดเมื่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการ SWOT Analysis - ความหมายของ SWOT Analysis - องค์ประกอบของ SWOT Analysis - ปัจจัยภายนอก - ปัจจัยภายใน

ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.1 ความหมายของ SWOT Analysis
ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.2 องค์ประกอบของ SWOT Analysis
ภาพที่ 11.1 ปัจจัยภายนอก
ภาพที่ 11.2 ปัจจัยภายใน


หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเมื่อสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีการ SWOT Analysis

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.1 ความหมายของ SWOT Analysis
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 11.2 องค์ประกอบของ SWOT Analysis

ความหมายของ SWOT Analysis การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยวิธีการ SWOT Analysis หมายถึง การนำจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจมาพิจารณาเปรียบเทียบถึงข้อดี – ข้อเสีย เพื่อวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อการตลาด เป็นการศึกษาถึงความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ในการลงทุน

องค์ประกอบของ SWOT Analysis ได้แก่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องจะเป็นได้ทั้งจุดเด่น จุดด้อย ซึ่งจะส่งผลดี ผลเสียต่อธุรกิจ องค์ประกอบของ SWOT Analysis แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบคือ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 11.1 ปัจจัยภายนอก

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 11.2 ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการปัจจัยภายนอกที่ส่งผลดีต่อกิจการได้แก่ โอกาส ( Opportunity ) ใช้อักษรย่อว่า “ O ” ปัจจัยภายนอกส่งผลเสียต่อกิจการได้แก่ อุปสรรค (Threat) ใช้อักษรย่อว่า “ T ”

ปัจจัยภายใน ได้แก่ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นภายในกิจการเอง เป็นสิ่งที่กิจการสามารถควบคุมได้ เป็นได้ทั้ง จุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจัยภายในที่ส่งผลดีต่อธุรกิจเรียกว่า จุดแข็ง (Strength) ใช้อักษรย่อว่า “ S ” ปัจจัยภายในที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจเรียกว่า จุดอ่อน (Weakness) ใช้อักษรย่อว่า “ W ”