หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 13/40 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 16 กรณีศึกษาการวางแผนการจัดจำหน่าย -การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของ PRODUCT -การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PRICE -การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PLACE -การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PROMOTION

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของ PRODUCT

จุดแข็ง ( Strengths)
1.ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2.ผู้ใส่ใส่แล้วสุภาพ
3.เป็นงาน HAND MADE
4..มีความหลากหลายทั้งลวดลาย รูปแบบ และมีความประณีตสวยงาม
5.มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทอผ้าไหม

จุดอ่อน ( Weaknesses)
1.ดูแลรักษายาก ทนร้อนได้ไม่ดี รีดยาก
2.ผลิตยากและใช้เวลานานในการผลิต / ชิ้น ต้องอาศัยผู้ชำนาญเฉพาะทาง

โอกาส ( Opportunities)
1.ขณะที่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้ของไทยกินของไทยจึงเป็นโอกาสอันดีของผ้าไหมที่จะทำตลาด
2.ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยมีการให้ตรารับรองสินค้าสำหรับสินค้าที่
มีคุณภาพดี คือ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่เรียกว่า มผช. จากกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศ

อุปสรรค ( Threats)
1.การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี
2.ความมีชื่อเสียงของคู่แข่ง

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PRICE

จุดแข็ง ( Strengths)
1.ราคาต่ำกว่าคู่แข่งในขณะที่คุณภาพใกล้เคียงกัน
2.บริษัทอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบทำให้ซื้อวัตถุดิบได้ถูกมีผลต่อการตั้งราคา
จุดอ่อน ( Weaknesses)
1. วัตถุดิบหายาก ราคาแพงทำให้การกำหนดราคาได้กำไรน้อย

โอกาส ( Opportunities)
1.การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ
2.ราคาของคู่แข่งค่อนข้างสูง
3.รายได้ของลูกค้าเป้าหมายที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้าในราคาสูงมาก

อุปสรรค ( Threats)
1.ลูกค้านิยมสินค้าราคาถูกจึงซื้อผ้าชนิดอื่นจะมีราคาถูกกว่าผ้าไหม
2.กำกำหนดมาตรฐานสินค้าของรัฐบาลต้องผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบ คุณภาพดี ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
3.ราคาผ้าไหมทอด้วยเครื่องจักรมีราคาถูกกว่าผ้าไหมทอมือ

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PLACE

จุดแข็ง ( Strengths)
1.มีสถานที่จำหน่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แข็งแรง

จุดอ่อน ( Weaknesses)
1.ไม่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านจำหน่าย
2.บริษัทไม่ให้ความสำคัญกับช่องทางการจำหน่ายจะเน้นในเรื่อง PROUDUCT มากกว่า
3.ไม่มีกลยุทธ์ส่งเสริมการจำหน่ายที่กระตุ้นคนกลาง
4.ไม่มีการจัดแบ่งเขตการขายที่ชัดเจน
5.แบ่งส่วนการจำหน่ายเองในภูมิภาคมากเกิน
6.ไม่มีการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอื่นรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อถึงที่

โอกาส ( Opportunities)
1.การสนับสนุนของรัฐภายใต้โครงการ OTOP ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
2.มีการนำผ้าไหมไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่องตกแต่งบ้าน ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง
3.คู่แข่งมีการขยายช่องทางการจำหน่ายในตลาดไม่มากนัก

อุปสรรค ( Threats)
1.พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าใยสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีช่องทางการจำหน่าย
แคบลง
2.คนกลางเอารัดเอาเปรียบในเรื่องค่าประกอบการต่าง ๆ
3.คู่แข่งขันในตลาดมาก ช่องทางการจำหน่ายซ้ำกับคู่แข่ง

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT Analysis) ของ PROMOTION

จุดแข็ง ( Strengths)
1. มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน ( Weaknesses)
1.เงินทุนในการทำ PROMOTION ไม่เพียงพอ
2.ไม่มีกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่เจาะจงชัดเจนพอ

โอกาส ( Opportunities)
1.จำนวนของลูกค้า COCOON ไหมไทยยังมีไม่มากนัก และเป็นผู้ที่มีอายุ 35 – 50 ปี ถือว่าเป็นโอกาสที่จะ
สามารถเข้าถึงคนที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ของผู้ที่ชอบผ้าไหม
2.อัตราการเจริญเติบโตของผ้าไหม COCOON มีมากขึ้น เนื่องจากคนไทยในปัจจุบันนิยมใส่ผ้าไหมมากขึ้น
3.การเข้าสมาชิก OTOP

อุปสรรค ( Threats)
1.คู่แข่งขันมีความแข็งแกร่งในการทำ PROMOTION เช่น ชินวัตรไหมไทย , JIM TOMSON เป็นต้น
2.ลูกค้าไม่สนใจยี่ห้อที่ตนยังไม่รู้จักเท่าควร
3.การรุกตลาดของผู้นำตลาด