หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/8 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง / โลจิสติกส์ / การตลาด - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งและการกำหนดราคา

ภาพเคลื่อนไหวที่ 14.1 การขนส่ง
ภาพที่ 14.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งและการกำหนดราคา


หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง / โลจิสติกส์ / การตลาด


คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 14.1 การขนส่ง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 14.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งและการกำหนดราคา

เมื่อกล่าวถึงโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร รวมถึงโลจิสติกส์ก็ยังเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ ์ต่อกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง ซึ่งการขนส่งนั้นก็จะช่วยอำนวยประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่ที่อยู่ห่างไกล
ให้มาอยู่ใกล้มือผู้บริโภคอย่างสะดวกสบายที่สุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งและการกำหนดราคา

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่

ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นจะประกอบไปด้วยเรื่องของ ความหนาแน่น ( Density) โดยสินค้าประเภท
เสื้อผ้า หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีแนวโน้มในการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มากกว่าเพราะมีความหนาแน่นต่อปริมาตรน้ำหนักต่ำ รวมทั้งการจัดเรียงสินค้าบนพาหนะ ( Stow ability) ความสะดวกสบายในการขนถ่าย ( East of Handing) และความรับผิดชอบต่อสินค้าเนื่องจากผู้ขนส่ง จะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลสินค้า ด้วยเหตุนี้สินค้าที่มีมูลค่าสูงค่าขนส่งจึงสูงเพราผู้ขนส่งได้รวมค่าความเสี่ยงในการดูแล การป้องกันความเสียหายและสูญเสียของสินค้านั้นเข้าไปด้วย และในส่วนของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตลาด ที่ถือได้ว่าสำคัญต่อต้นทุนของค่าขนส่งและการกำหนดราคานั้นก็จะประกอบไปด้วยระดับในการแข่งขันของรูปแบบการขนส่ง ทำเลที่ตั้งของตลาด ข้อบังคับของภาครัฐต่อผู้ประกอบการขนส่ง ความสมดุลของการขนส่งทั้งขาเข้าและขาออก ฤดูกาลของสินค้า รวมถึงสินค้าที่ขนส่งนั้นทำการขนส่งภายในหรือระหว่างประเทศเพราะว่าค่าขนส่งจะมีอัตราที่แตกต่างกัน


ลักษณะของผู้ขนส่งและบริการ

การขนส่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่จะทำการขนส่งเนื่องจากความหลากหลายและ
แตกต่างของรูปแบบสินค้าที่อาจอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้การที่จะทำการขนส่งสินค้าจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของลักษณะสินค้า ระยะทาง ว่าจะมีความเหมาะสมกับการขนส่งแบบใดที่จะเสียต้นทุนน้อยที่สุด สินค้ามีความปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันตามเวลา รูปแบบการขนส่งแบบต่าง ๆ ได้แก่

1. การขนส่งทางถนน

ซึ่งในแต่ละปีการขนส่งทางถนนได้มีการเพิ่มปริมาณและปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาด้านบริการให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการจัดส่ง และคิดค่าระวางไม่แพงจนเกินไป สินค้าส่วนใหญ่ที่อาศัยการขนส่งทางถนน คือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งมีการให้บริการที่รวดเร็ว มีความเชื่อถือได้และมีสถิติสินค้าสูญหายและเสียหายน้อยระหว่างการเดินทาง และยังพบอีกว่าผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสด เนื้อแช่แข็ง นม เบเกอร์รี่ เหล่านี้จะใช้บริการของการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 75

2. การขนส่งทางรถไฟ

ถือได้ว่าการขนส่งทางรถไฟไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากเป็นการขนส่งที่ไม่ค่อยมีการปรับในเรื่องของการให้บริการ ขาดความยืดหยุ่น บวกกับข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ อีก เช่น ราง ใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน ความถี่ในการให้บริการมีน้อย แต่ก็มีข้อดีตรงที่เรื่องของต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยนั้นยังน้อยกว่าการขนส่งทางอากาศและทางถนน จนในปัจจุบันรูปแบบการขนส่งทางรถไฟ ก็ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อชิงส่วนจากการขนส่งทางถนน ทางท่อ และทางน้ำกลับคืนมา โดยมีการปรับปรุงในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร พัฒนาระบบการให้เช่าตู้สินค้า รวมทั้งยังมีการคิดรถไฟบรรทุกตู้สองชั้น ( Double Stock) และยังมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดเส้นทางและตารางการเดินทางอีกด้วย

3. การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศนั้นถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนค่าขนส่งสูงแต่ในด้านของการให้บริการนั้นจะเป็นการขนส่งที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งในด้านของความน่าเชื่อถือในการบริการขนส่งก็มีมาก และในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศก็ยังมีปริมาณการเจริญเติบโตสูงขึ้นในทุก ๆ ปี รวมทั้งยังมีอุตสาหกรรมหลายประเภทได้หันมาใช้บริการการ ขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น การขนส่งสินค้าทางอากาศส่วนใหญ่สินค้าที่ขนส่งก็จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและต้องการความรวดเร็วในการขนส่งมาก ดังนั้นการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าต่ำจึงไม่คุ้มค่าต่อต้นทุนในการขนส่ง เนื่องจากมีราคาแพง

4. การขนส่งทางน้ำ สามารถจำแนกได้เป็น

-   การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง
-   การขนส่งทางชายฝั่งทะเล
-   การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

ปัจจุบันการขนส่งทางน้ำมีอยู่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเนื่องจากความเหมาะสมในด้านของเส้นทางและคู่แข่งของ การขนส่งทางน้ำ คือ การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางท่อ สินค้าที่มักใช้บริการการขนส่งทางน้ำ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม หรือสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ เช่น แร่เหล็ก เมล็ดพืช ปิโตรเลียม นอกจากนี้การขนส่งทางน้ำถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่ขนส่งสินค้าประเภท พลังงาน และเรือบรรทุกสินค้าก็ยังสามารถขนตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ ลดความสูญหาย และเสียหาย รวมทั้งขนสินค้าได้คราวละมาก ๆ

5. การขนส่งทางท่อ

การขนส่งทางท่อถือได้ว่ามีข้อจำกัดเพราะสามารถใช้ขนส่งสินค้าได้เพียงไม่กี่ประเภท สินค้าที่มีปริมาณการขนส่งมากที่สุด คือก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเคมีน้ำและเคมีภัณฑ์ ในด้านของต้นทุนถือได้ว่าการขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำมากและเป็นการขนส่งที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สินค้าจึงสูญหายและเสียหายน้อยมาก ปัจจัยกระทบของสภาพอากาศก็มีน้อย ดังนั้นระยะเวลาของการขนส่งจึงสามารถกำหนดได้อย่างแน่นอน