หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/4 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและ การวางแผนจัดจำหน่าย- ความสำคัญของการกำหนดนโยบายและวางแผนจัดจำหน่าย

ภาพเคลื่อนไหวที่ 1.1 ความสำคัญของการกำหนดนโยบาย และการวางแผนการจัดจำหน่าย

หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย

ความสำคัญของการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย

การตลาดในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในด้านการแข่งขัน สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต และลักษณะความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะสังเกตุได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่มีการออกสินค้าใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งอายุของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การที่นักการตลาดจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร และการสังเกตุ ติดตามคู่แข่งขันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดที่ต้องวิเคราะห์ถึงระดับความต้องการและการตอบสนองของลูกค้าก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด
ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ
ไม่น้อยไปกว่าตัวอื่น ๆ เลยก็คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นตัวที่ยากยิ่ง และ เป็นตัววัดความสำเร็จทางด้านยอดขายได้ หากสามารถวางกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สินค้าสามารถถึงมือของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ
สถานที่ เวลา และราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะสามารถบริหารจัดการได้ตามที่กล่าวมา แต่ถ้าหากสามารถกระทำได้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

การสร้างกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
เป็นการสร้างที่ต้องลงทุนสูงและถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะการจะสามารถครองตลาด หรือส่วนแบ่งทางการตลาดได้นั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการยึดครอง หรือเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจำหน่าย เพราะเป็นช่องทางที่จะเข้าไปถึงตัวลูกค้า เข้าไปเสนอขายสินค้า นั้นหมายถึงการสร้างตลาดให้กับสินค้าได้ และเป็นตัวสร้างยอดขายให้กับกิจการนั้นเอง
คลิกเพื่อดูภาพขยายภาพเคลื่อนไหวที่ 1.1
ความสำคัญของการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนการจัดจำหน่าย

กลยุทธ์ในส่วนประสมทางการตลาดนั้นทุกตัวมีความสำคัญสุดแล้วแต่ว่านักการตลาดจะเลือกใช้ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดตัวใดให้มีความโดดเด่นไปมากกว่าตัวอื่น ๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่เป็นเกาะซึ่งไม่มีทรัพยากรอะไรมากมาย อีกทั้งยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเกษตรใดที่จะสามารถสร้างผลิตผลได้มากนัก แต่ด้วยการที่สิงคโปร์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดนั่นคือ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยการที่สามารถดึงเอาจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศที่สามารถสร้างท่าเรือน้ำลึกและเป็นจุดที่เรือขนส่งสินค้าผ่าน ทำให้สามารถสร้างเป็นธุรกิจจนเจริญเติบโตและมีความเข้มแข็งได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่ชื่อว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือสถานที่ มาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันระดับประเทศได้

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความต้องการซื้อของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งความต้องการยังมีไม่จำกัด ดังนั้นตลาดจึงต้องแตกออกเป็นตลาดส่วนย่อยเพื่อปรับสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้าที่ต้องการซื้อ ความสะดวกสบาย และความพยายามในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีน้อยลง และหากสินค้าใดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ก็ย่อมจะสามารถขายได้อย่างแน่นอน เช่น บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสฟูดส์ ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสาร
ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายทาง อีกทั้งในยุคนี้เป็นยุคของระบบข้อมูลข่าวสาร
ไร้พรมแดนที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็ว สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ มีมากขึ้นและเจาะเข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรง อย่างนี้แล้วและถ้าเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย

เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้และจะสามารถเจาะตรงเข้าถึงผู้บริโภคด้วยหรือไม่เพราะมีหลายครั้งที่สื่อโฆษณาสามารถกระตุ้นหรือจูงใจผู้บริโภคให้สนใจ และถึงขั้นของการตัดสินใจซื้อแล้ว เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลอย่างมาก เพราะหากลูกค้ามาซื้อสินค้าตามโฆษณาที่ให้ไว้แต่สินค้าหมด หรือไม่มีจำหน่าย หรือยังขนส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การสูญเสียโอกาสขายนั่นเอง ซึ่งมันสามารถคิดเป็นมูลค่าได้เท่ากับการที่ลูกค้าซื้อสินค้าทดแทนสินค้าที่เขาต้องการนั่นเอง และถ้าเขาซื้อของที่เป็นคู่แข่งขันนั่นก็หมายความว่า เรากำลังสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดนั่นเอง