หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/7 ต่อไป 
การเงินธุรกิจ : รหัสวิชา 05-610-205
หน่วยที่ 6 การบริหารเงินหมุนเวียน - ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน - วัตถุประสงค์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน

วัตถุประสงค์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) หมายถึง การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ในเรื่องปริมาณหรือขนาดของเงินทุนที่เหมาะสม ดังนั้น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน จึงเป็นงานที่เกี่ยวกับการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องปริมาณหรือขนาดของเงินทุนที่เหมาะสม ส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละรายการและการเลือกใช้แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับเงินทุนหมุนเวียนแต่ละประเภทด้วย ระดับของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจะเป็นเครื่องบ่งชี้สภาพคล่องของกิจการ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน คือ ต้องการให้กิจการมีทั้งสภาพคล่องและมีความสามารถในการทำกำไร
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ระดับการผลิต ระดับการขาย และทัศนคติในเรื่องของความเสี่ยง ของผู้บริหารของธุรกิจนั้นถ้ากิจการมีค่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นบวก หมายถึง กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน แสดงว่า สินทรัพย์หมุนเวียนบางส่วนของกิจการใช้เงินทุนที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว ในกรณีเช่นนี้ จะมีผลทำให้กิจการมี สภาพคล่องสูงขึ้น และมีความเสี่ยงน้อยลง
ถ้ากิจการมีค่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นศูนย์ หมายถึง กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับหนี้สินหมุนเวียน แสดงว่า สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดใช้เงินทุนที่ได้จากแหล่งเงินทุนระยะสั้นหมดพอดี ดังนั้น กิจการจะมีสภาพคล่องในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงปานกลาง
ถ้ากิจการมีค่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นลบ หมายถึง กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน แสดงว่า สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดใช้เงินทุนที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นและยังมีเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นเหลือพอที่จะนำไปใช้ลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรอีกด้วย ดังนั้น กิจการจะมีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงสูง

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยสรุป ทำได้ดังนี้
1. พยากรณ์ความต้องการเงินทุน โดยพิจารณาว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในดำเนินการแล้ว ระดับของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ควรเป็นเท่าใด ซึ่งโดยทั่วไป สินทรัพย์หมุนเวียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขาย การตัดสินใจของผู้บริหารการเงิน ก็คือ อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อยอดขายควรเป็นเท่าใด ซึ่งนับเป็นนโยบายเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
2. จัดหาเงินทุนจากแหล่งที่เหมาะสมกับประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประมาณการไว้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดสำหรับช่วงเวลา ที่ต้องการเงินทุนหมุนนั้น