หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/8 ต่อไป 
การเงินธุรกิจ : รหัสวิชา 05-610-205
หน่วยที่ 16 การจัดหาเงินทุน (ต่อ) - การจัดหาเงินทุนระยะสั้น - วิธีการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินเชื่อทางการค้า - วิธีการจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์

ภาพที่ 16.1 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ภาพเคลื่อนไหวที่ 16.1 การจัดหาเงินทุน ภาพที่ 16.2 วิธีการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินเชื่อทางการค้า ภาพที่ 16.3 วิธีการจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์

หน่วยที่ 16 การจัดหาเงินทุน (ต่อ)

การจัดหาเงินทุนระยะสั้น

เงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ กิจการมีความต้องการเงินทุนทั้งในระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้กิจการมีสภาพคล่อง เงินทุนระยะปานกลางและเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ให้ก่อเกิดกำไรในระยะยาว เพื่อที่กิจการจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน
เงินทุนระยะสั้น เป็นเงินทุนที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี แหล่งเงินทุนระยะสั้นโดยทั่วไป ได้แก่ สินเชื่อทางการค้า ตราสารพาณิชย์และเงินกู้ระยะสั้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 16.1 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 16.1 การจัดหาเงินทุน

วิธีการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินเชื่อทางการค้า

สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) คือ สินเชื่อที่ธุรกิจได้จากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่กิจการส่วนใหญ่ ใช้เป็นประจำ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อทางการค้าที่สำคัญมี 3 ประเภท คือ การเปิดบัญชีเงินเชื่อ การออกตั๋วเงินจ่าย และการรับรองตั๋วเงินทางการค้า (Van Horn, 1983 : 435)
การเปิดบัญชีเงินเชื่อ (Open Account) เป็นการซื้อขายสินค้าเงินเชื่อโดยผู้ซื้อไม่ต้องทำสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายนั้น ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อพร้อมใบกำกับสินค้าซึ่งระบุชนิดของสินค้า ราคาและเงื่อนไขในการขาย ผู้ซื้อเปิดบัญชีตั้งผู้ขายเป็นเจ้าหนี้ ส่วนผู้ขายก็เปิดบัญชีตั้งผู้ซื้อเป็นลูกหนี้ เมื่อมีการชำระเงิน บัญชีของทั้งสองฝ่ายก็จะดุลกันไปโดยอัตโนมัติ
การออกตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) เป็นการให้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 16.2 วิธีการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินเชื่อทางการค้า
สินเชื่อทางการค้าที่ผู้ขายต้องการหลักฐานที่แสดงความเป็นหนี้สินจำนวนนั้น โดยผู้ขายกำหนดให้ผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ฉบับหนึ่งเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะชำระเงินให้เมื่อถึงกำหนดเวลาตั๋วนั้น
  การรับรองตั๋วเงินทางการค้า (Trade Acceptance) เป็นการให้สินเชื่อทางการค้าที่ผู้ขายออกตั๋วแลกเงิน (draft) กำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินให้ตามวันที่ที่ระบุไว้ ผู้ขายจะไม่นำส่งสินค้าจนกว่าผู้ซื้อจะเซ็นรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดเวลา (time draft) นั้น โดยระบุธนาคารที่จะทำการจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินฉบับนั้น ลักษณะเช่นนี้ ตั๋วเงินดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นตั๋วเงินที่ถูกรับรองแล้วซึ่งผู้ขายสามารถนำไปขายลดในตลาดเงินได้หากต้องการใช้เงินก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในตั๋ว
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยใช้สินเชื่อทางการค้า สามารถทำได้ง่าย สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีความยืดหยุ่นมาก    

วิธีการจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์

ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งกิจการขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินดีและมีชื่อเสียงทางการค้ามักใช้เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนระยะสั้นอย่างหนึ่ง โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินนี้เสนอขายให้กับผู้ที่ต้องการลงทุน ตราสารพาณิชย์จัดเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน การขายตราสารพาณิชย์สามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีขายให้ผู้ซื้อโดยตรง (Direct placement) และวิธีขายผ่านสถาบันตัวกลาง (Dealer)
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์ มีต้นทุนของเงินต่ำ ต้นทุนของเงินทุน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายตราสารพาณิชย์ แม้ว่าโดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยของตราสารพาณิชย์จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ธนาคารคิดจากลูกหนี้ชั้นดี (prime rate) แต่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 16.3 วิธีการจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์
ธนาคารเพื่อเป็นการจูงใจผู้ซื้อ นอกจากนี้ การออกตราสารพาณิชย์เป็นประจำ เป็นการโฆษณาเผยแพร่และเพิ่มชื่อเสียงแก่ธุรกิจ แต่มีข้อเสีย คือ อาจทำให้ธุรกิจเสียความสัมพันธ์กับธนาคาร กล่าวคือ เมื่อต้องการใช้เงินกู้ อาจไม่ได้รับการพิจารณาจากธนาคารโดยเฉพาะในกรณีที่ธุรกิจประสบปัญหาทางการเงินต้องการเงินกู้เพื่อไปไถ่ถอนตราสารพาณิชย์ที่ถึงกำหนดเวลาดังกล่าว