หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4 ต่อไป 
การเงินธุรกิจ : รหัสวิชา 05-610-205
หน่วยที่ 10 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ต่อ) - วิธีวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุน (ต่อ) - อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) - หลักเกณฑ์ - การคำนวณ IRR ทำได้ 2 แบบ - แบบที่ 1 - แบบที่ 2

ภาพเคลื่อนไหวที่ 10.1 แผนภาพแสดงมูลค่าปัจจุบัน ของเงินสดรับสุทธิในงวดที่ 1,2,3, … , n


วิธีวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุน (ต่อ)

อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)

อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรก

หลักเกณฑ์ กิจการจะตอบรับโครงการลงทุน ถ้าอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (r)

นั่นคือ ตอบรับโครงการลงทุนเมื่อ IRR > r

วิธี IRR ใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบมูลค่าของเงิน 2 ประเภท คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรก ณ จุดเวลาเดียวกัน ดังรูป

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 10.1 แผนภาพแสดงมูลค่าปัจจุบัน ของเงินสดรับสุทธิในงวดที่ 1,2,3, … , n

กำหนดให้
C0 เป็นเงินสดจ่ายสุทธิ งวดที่ 0 หรือเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรก
R1 , R2 , R3 , … .,Rn เป็นเงินสดรับสุทธิ ในงวดที่ 1,2,3, … , n ตามลำดับ
P1 , P2 , P3 , … ., Pn เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิ R1 , R2 , R3 , … ., Rn ตามลำดับ

เนื่องจากการหามูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนหนึ่งในอนาคต ก็คือ การหาค่าของเงินจำนวนนั้นในอนาคตย้อนกลับมายังจุด ณ เวลาปัจจุบันซึ่งเปรียบเสมือนกับการหาเงินต้น P เมื่อทราบเงินรวม S ในการคำนวณเรื่องเงินรวม เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้น การหามูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตซึ่งคิดผลตอบแทนแบบทบต้น จึงสามารถคำนวณได้โดยสูตร P = S (l+i)-n โดยที่ i คืออัตราผลตอบแทนทบต้นต่องวด ซึ่งใช้เป็นอัตราคิดลด (discount rate) ค่าของเงิน และ n เป็นจำนวนงวด ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิ R1 ซึ่งมีอัตราคิดลดเท่ากับ i จึงคำนวณได้จาก P 1 = R 1 (l+i) -1 และเนื่องจากอัตราคิดลด i คืออัตราผลตอบแทนจากโครงการ ( IRR ) ดังนั้น จากแผนภาพ จะได้

                                                        C0 = P1 + P2 + P3 + … + Pn

หรือ C0 = R1 (1 + IRR) -1 + R2 (1 + IRR) -2 + R3 (1 + IRR) -3 + … + Rn (1 + IRR) -n

การคำนวณ IRR ทำได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 เงินสดรับสุทธิในแต่ละงวดมีค่าเท่ากัน

วิธีทำ ต้องสมมุติค่าอัตราผลตอบแทน ( i ) แล้วนำไปหาค่า IRR โดยการประมาณให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการมีค่าใกล้เคียงกับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรกให้มากที่สุด โดย ใช้ตาราง PVIFA

เช่น จากตัวอย่างที่ 1 โครงการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ของ บริษัทการกิจต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 123,500 บาท และคาดว่าจะได้รับเงินสดสุทธิปีละ 45,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ตลอดอายุโครงการ คำนวณอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) ได้ดังนี้

นั่นคือ

อัตราผลตอบแทนจากโครงการนี้เท่ากับ 24 % โดยประมาณ
ถ้าบริษัทการกิจจำกัด ต้องการอัตราผลตอบแทน 20 %
ดังนั้น บริษัทสมควรตอบรับโครงการลงทุนนี้ เพราะ IRR > r

หมายเหตุ

1. PVIFA : Present Value Interest Factor of an Annuity
2. PVIF : Present Value Interest Factor
3. [ PVIFA 24 %, 5 ] คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินรายงวดที่เท่ากัน จำนวน 1 บาท
ใช้อัตราคิดลดแบบทบต้น 24 % จำนวน 5 งวด
4. [ PVIF 18 %, 2 ] คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวน 1 บาท
ใช้อัตราคิดลดแบบทบต้น 18 % จำนวน 2 งวด

แบบที่ 2 เงินสดรับสุทธิในแต่ละงวดมีค่าไม่เท่ากัน

กรณีนี้ ต้องสมมุติค่าอัตราผลตอบแทน ( i ) แล้วนำไปหาค่า IRR โดยการประมาณให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการมีค่าใกล้เคียงกับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรกให้มากที่สุด โดย ใช้ตาราง PVIF

เช่น โครงการหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 180,000 บาท ซึ่งจะทำให้ได้เงินสดรับ l สุทธิในปีที่ 1, 2 และ 3 เป็น 100,000 บาท 80,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลำดับ จงวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุนนี้ ด้วยวิธี IRR ถ้าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (r) เป็น 15 %

นั่นคือ อัตราผลตอบแทนจากโครงการนี้เท่ากับ 18 % โดยประมาณ
          ถ้าบริษัทการกิจ จำกัด ต้องการอัตราผลตอบแทน 15 %
          ดังนั้น บริษัทสมควรตอบรับโครงการลงทุนนี้ เพราะ IRR > r