หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/4 ต่อไป 
การเงินธุรกิจ : รหัสวิชา 05-610-205
หน่วยที่ 10 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ต่อ) - วิธีวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุน (ต่อ) - ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period :PB) - การคำนวณระยะเวลาคืนทุน

ภาพที่ 10.1 การจัดทำงบประมาณเงินทุน


หน่วยที่ 10 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ต่อ)

วิธีวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุน (ต่อ)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB)

ระยะเวลาคืนทุน (PB) คือ ระยะเวลาที่ทำให้กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกันมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก

หลักเกณฑ์ กิจการจะตอบรับโครงการลงทุนนั้น ถ้าระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าอายุโครงการ หรือน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนที่กิจการต้องการ

การคำนวณระยะเวลาคืนทุน อาจทำได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 ถ้ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีมีค่าเท่ากัน

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 10.1 การจัดทำงบประมาณเงินทุน

จากตัวอย่างที่ 1 โครงการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ของบริษัทการกิจจำกัด มีระยะเวลาคืนทุนดังนี้

สมมติให้ ระยะเวลาคืนทุนที่บริษัทกำหนดไว้เป็น 4 ปี
ดังนั้น สมควรตอบรับโครงการลงทุน เพราะ 2.74 ปี < 4 ปี

กรณีที่ 2 ถ้ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากัน

การคำนวณระยะเวลาคืนทุน ทำได้โดยการรวมกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเรียงไปตามลำดับจนกระทั่งได้ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก

ตัวอย่างที่ 2 จากตารางแสดงเงินสดรับสุทธิของโครงการหนึ่งซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 180,000 บาท

ปีที่

1

2

3

4

5

เงินสดรับสุทธิ

40,000

60,000

60,000

50,000

40,000

คำนวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการได้ 3.4 ปี ดังนี้

เงินสดรับสุทธิ รวม 3 ปี แรก = 40,000 + 60,000 + 60,000 = 160,000 บาท
แต่เงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก = 180,000 บาท

ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 3 ปี กิจการยังต้องการเงินสดรับสุทธิอีก 20,000 บาท จึงจะทำให้ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก

สมมติให้ ระยะเวลาคืนทุนที่กิจการต้องการ กำหนดไว้เป็น 3 ปี

ดังนั้น ไม่สมควรตอบรับโครงการลงทุนนี้ เพราะระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้ > ระยะเวลาคืนทุนที่กิจการต้องการ ( 3.4 ปี > 3 ปี )

วิธีระยะเวลาคืนทุนทำได้ง่ายและสะดวกเช่นเดียวกับวิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) แต่มีข้อดีกว่า คือ เป็นวิธีที่คำนวณจากกระแสเงินสดรับ – จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ข้อเสีย คือ เป็นวิธีที่ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลาและกระแสเงินสดรับสุทธิภายหลังระยะเวลาคืนทุน การไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดรับสุทธิภายหลังระยะเวลาคืนทุนอาจทำให้การประเมินค่าโครงการลงทุนผิดพลาดได้ เช่น โครงการ 2 โครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 100,000 บาทเท่ากัน และมีกระแสเงินสดรับสุทธิดังนี้

ปีที่

1

2

3

4

5

โครงการ ก .

30,000

60,000

20,000

10,000

10,000

โครงการ ข .

30,000

30,000

40,000

60,000

50,000จากตารางจะเห็นว่า โครงการ ก . และโครงการ ข . มีระยะเวลาคืนทุน 2.5 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ และเนื่องจากการวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน จะต้องเลือกเพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ค่าของโครงการด้วยวิธีระยะเวลาคืนทุน สมควรตอบรับโครงการ ก . เพราะว่ามีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าโครงการ ข . แต่ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าของโครงการลงทุนด้วยวิธีอื่น เช่น IRR หรือ NPV จะได้ผลตรงกันข้าม คือ โครงการ ข . สมควรลงทุนมากกว่าโครงการ ก . เพราะหลังจากระยะเวลาคืนทุนไปแล้ว ยังมีเงินสดรับสุทธิอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับจากโครงการ ข .