หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก   1/9 ต่อไป 
การเงินธุรกิจ : รหัสวิชา 05-610-205
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ - จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

จุดประสงค์การสอน

1.1 เข้าใจความรู้เบื้องต้นทางการเงิน
1.1.1 บอกความหมายของการเงิน
1.1.2 อธิบายลักษณะของการเงินธุรกิจ
1.1.3 บอกเป้าหมายทางการเงิน
1.1.4 บอกความสำคัญของการจัดการทางการเงิน
1.1.5 อธิบายนโยบายทางการเงิน
1.1.6 อธิบายหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน
1.2 เข้าใจรูปแบบของธุรกิจและการภาษีอากร
1.2.1 บอกรูปแบบขององค์กรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.2.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบขององค์กรธุรกิจและการภาษี อากร