หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4 ต่อไป 
วิชาเคมีสิ่งแวดล้อม : รหัสวิชา 09-401-201
หน่วยที่ 3 หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย (ต่อ) - 2. หน่วยนอร์มัล - ก) น้ำหนักสมมูลตามประจุอิออน : - ข) น้ำหนักสมมูลตามปฎิกริยา กรด-ด่าง: - ค) น้ำหนักสมมูลตามปฎิกริยา Oxidation-reduction:
หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย (ต่อ)

2. หน่วยนอร์มัล

การแสดงค่าความเข้มข้นสมมูล (เช่น Equivalent/litter or eq/L) หรือ Normal จะเกี่ยวข้องกับชนิดของปฏิกิริยาที่สารเคมีเกี่ยวข้อง ข้อดีของการแสดงหน่วย Normality ก็คือ เมื่อสาร 2 ชนิดทำปฏิกิริยาได้สารผลิตภัณฑ์
จำนวนสมมูลของสารเริ่มต้นจะเท่ากับจำนวนสมมูลของสารผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สารเคมีจำนวนหนึ่ง อาทิเช่น 100 กรัม อาจมีค่าความเข้มข้นสมมูลที่แตกต่างกัน 2 ค่า เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน 2 ปฏิกิริยา
ในสารละลาย 1 Normal จะมีสารเคมี หนึ่ง “น้ำหนักสมมูล” ต่อปริมาตรหนึ่งลิตร ฉะนั้นสามารถแสดง
วิธีการคำนวณน้ำหนักสมมูลได้ 3 วิธีคือ โดยขึ้นอยู่กับ
1. ประจุอิออน
2. จำนวนโปรตอน (H+) หรือ อิออน Hydroxyl (OH-) ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยากรด-ด่าง
3. จำนวนอิเล็กตรอน (Electron) ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา Oxidation-reduction

ก) น้ำหนักสมมูลตามประจุอิออน :

“คำนวณตามประจุอิออน ของการแตกตัว” เช่น FeSO4 จะมีประจุ +2 และ -2


ตัวอย่าง 60 mg/L CO32- จะเป็นกี่ Normal
วิธีทำ


ข) น้ำหนักสมมูลตามปฎิกริยา กรด-ด่าง:

น้ำหน้กสมมูลของสารในปฏิกิริยากรด-ด่าง มีนิยามว่า “ เป็นน้ำหนักสารที่จะแทนที่ หนึ่ง H+ ในกรด
หรือ ทำปฏิกิริยากับ H+ ให้กรด” ดังนั้น


โดยที่ n คือ จำนวนโปรตอน (H+) หรือ OH- ที่ทำปฏิกิริยา


ค) น้ำหนักสมมูลตามปฎิกริยา Oxidation-reduction:

ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน น้ำหนักสมมูลมีนิยามว่า " เป็นมวลของสารต่อหนึ่งโมลของ e- ที่ถ่ายเท "
ตัวอย่างเช่น

1. ครึ่งปฏิกิริยาของ “การลด” ของออกซิเจนเป็นน้ำ O2 + 4H+ + 4e- 2H2O
น้ำหนักสมมูลย์ของ O2 คือ