หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/11 ต่อไป
วิชาวิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผลเกษตร 1 : รหัสวิชา 09-212-303
หน่วยที่ 3 เครื่องสูบ (Pump) - ชนิดของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (ต่อ)

ภาพที่ 3.4 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบมีครีบผันน้ำ (Diffuser Type) ภาพที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วจำเพาะ รูปร่างใบพัด อัตราการสูบ และประสิทธิภาพของแต่ละระบบ

ชนิดของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (ต่อ)

- แบบกระจายน้ำ (Diffuser – type pump)
เครื่องสูบแบบนี้จะมีแผ่นกระจายน้ำ (Stationary guide vane) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นโค้งคล้ายใบพัด (Impeller) แต่ติดตั้งอยู่พัดจะถูกเบนให้เปลี่ยนทิศทางและลดความเร็วลง
ทำให้พลังงานถูกเปลี่ยนจากรูปของความเร็วมาเป็นแรงดังในรูปของ Head ดังภาพที่ 3.4 ซึ่งมีครีบช่วยให้การเปลี่ยน
ทิศทางการไกลของของเหลวในห้องสูบสม่ำเสมอดีขึ้น
2.แบบไกลตามแนวแกนเพลา ( Axial – flow type)

ทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดจะไหลออกจากใบพัดขนานกับแนวแกนเพลาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะพลังงานที่ของเหลวได้รับเกิดจากแรงยกของกลับใบพัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย ใบพัดประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Propeller ดังภาพเคลื่อนไหวที่ 3.1
3 แบบผสม (Mixed – flow type) ทิศทางการไหลออกจากใบพัดจะทำมุมป้านระหว่างแนวแกนเพลากับเส้นตั้งฉากกับแนวแกนเพลา คืออยู่ระหว่าง 2 แบบแรก ทั้งนี้เพราะพลังงานที่น้ำได้รับเป็นพลังงานที่ได้จากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และแรงยกของกลีบใบพัดผสมกัน ใบพัดประเภทนี้เรียกว่า Mixed – flow Impeller
ดังภาพเคลื่อนไหวที่ 3.1
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องสูบอีกแบบหนึ่งที่ถูกจัดเข้าไว้ในกลุ่มนี้คือ เครื่องสูบแบบเทอร์ไบน์ (Turbine-type pimp) ซึ่งประกอบด้วยเรือนสูบที่มีช่องว่างภายในคล้ายวงแหวนและใบพัดแบบเทอร์ไบน์ซึ่งมีจำนวนกลับใบพัดมากกว่า

ความเร็วจำเพาะ (Specific speed)
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.4 ปั๊มเซนตริฟูกอลแบบมีครีบผันน้ำ (Diffuser Type)
ความเร็วจำเพาะ หมายถึงความเร็วคิดเป็นจำนวนรอบต่อนาที ซึ่งใบพัดของเครื่องสูบจะต้องใช้ ถ้าหากจะลดขนาดเครื่องสูบนั้นลงมาให้สามารถส่งน้ำได้ในอัตรา 1 แกลลอนต่อนาที โดยมีเฮด (Head) 1 ฟุต โดยทั่วไปค่าความเร็วจำเพาะนี้ใช้เป็นดรรชนี สำหรับบอกให้ทราบถึงชนิดหรือแบบของใบพัดที่ใช้อยู่ในเครื่องสูบนั้นดังภาพที่ 3.5 โดยทั่วไปใบพัดที่สามารถให้เฮดได้สูงจะมีค่าความเร็วจำเพาะต่ำ และใบพัดที่ให้เฮดต่ำจะมีค่าของความเร็วจำเพาะสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของไหลตามแนวรัศมีจะมีค่าความเร็วจำเพาะต่ำ , แบบไหลตามแนวแกนเพลาจะมีค่าความเร็วจำเพาะ และแบบผสมจะมีค่าความเร็วจำเพาะปานกลาง สมการของค่าความเร็วจำเพาะอาจเขียนได้จากความหมายเป็น

N8 = N Q / (H) ¾
เมื่อ N 8 = ค่าความเร็วจำเพาะ
      N = ความเร็วรอบของใบพัด , rpm
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วจำเพาะ รูปร่างใบพัด อัตราการสูบ และประสิทธิ
ภาพของแต่ละระบบ
       Q = ปริมาณน้ำที่ได้ต่อ 1 หน่วยเวลา , แกลลอนต่อนาที
       H = เฮดของน้ำ , ฟุต