หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/9 ต่อไป
วิชาวิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผลเกษตร 2 : รหัสวิชา 09-212-303
หน่วยที่ 3 การถ่ายเทความร้อน - การนำความร้อนในสภาวะคงตัว
การนำความร้อนในสภาวะคงตัว

การนำความร้อนในสภาวะคงตัว (Steady state conduction heat transfer) จากกฏของฟูเรียร์ (Fourier's law) อุณหภูมิ ณ จุดใดๆ ภายในวัสดุจะคงที่ไม่ขึ้นกับเวลา อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความแตกต่างของอุณหภูมิ จะได้สมการของการนำความร้อน คือ


เมื่อ
q
= อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
 
k
= ค่าการนำความร้อน (W / m °C)
 
A
= พื้นที่ที่เกิดการถ่ายเทความร้อน (m2)
 
T
= อุณหภูมิ (°C)
 
x
= ระยะห่างของการนำความร้อน (m)