หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 13/13 ต่อไป
วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด : รหัสวิชา 01-210-001
หน่วยที่ 9 หนังสืออ้างอิง
- บรรณานุกรมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
- 1. บรรณานุกรมทั่วไปหรือบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographies)
- 2. บรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographies)
- 3. บรรณานุกรมเลือกสรร (Selective Bibliographies)
- ตัวอย่างบรรณานุกรม

ภาพที่ 9.34 บรรณานุกรมหนังสือข้อมูลภูมิภาคตะวันตก
บรรณานุกรมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. บรรณานุกรมทั่วไปหรือบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographies) คือบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ทั่ว ๆ ไป โดยไม่จำกัดภาษาที่เขียน สาขาวิชา ปีที่จัดพิมพ์ หรือประเทศที่จัดพิมพ์

2. บรรณานุกรมแห่งชาติ (National Bibliographies) คือ บรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ

3. บรรณานุกรมเลือกสรร (Selective Bibliographies) “ สิ่งพิมพ์เลือกสรร ” หมายถึง ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห้องสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือแขนงวิชาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ บรรณานุกรมเลือกสรร คือ บรรณานุกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นบรรณานุกรมที่คัดเลือกหนังสือพิมพ์ที่เลือกสรรแล้วว่าเหมาะกับผู้ใช้ ขอบเขตของบรรณานุกรมเลือกสรรรวมถึงบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชาและบัญชีรายชื่อสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดด้วย

ตัวอย่างบรรณานุกรม

จารุวรรณ สินธุโสภณ อัมพร กิจงาม และ กุณฑลรัตน์ สุวรรณรัตน์.
          บรรณานุกรมเรื่อง พระบรมราชจักรีวงศ์ :
ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์.

              กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2525.

เป็นการรวบรวมชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ภาษาไทย จำนวน 1348 รายการเกี่ยวกับพระราชประวัติหรือพระประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุลวงศ์ พระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจ ราชประเพณี พระราชหัตถเลขา พระราชพงศาวดาร พระราชนิพนธ์ ให้รายละเอียดทางบรรณนานุกรม อักษรย่อชื่อห้องสมุดที่มีหนังสือวิทยานิพนธ์เล่มนั้น มีบรรณนิทัศน์สังเขปเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง มีดรรชนีเรื่องและดรรชนีชื่อเรื่อง

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.34 บรรณานุกรมหนังสือข้อมูลภูมิภาคตะวันตก
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการกลุ่มพัฒนาทรัพยากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัย,
2529 – ปัจจุบัน.

รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวง กรมต่าง ๆ ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
ภาค 1 เป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
ภาค 2 เป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ภาค 3 เป็นดรรชนี

สิ่งพิมพ์แต่ละรายการให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม ตอนต้นเล่มมีรายนามคณะอนุกรรมการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และมีคำแนะนำการใช้

กรมศิลปากร. บรรณานุกรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2525 – ปัจจุบัน

เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหอสมุดแห่งชาติได้รับตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ จัดทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ภาษาตะวันตกและภาษาจีน จัดเรียงลำดับหมวดหมู่ตามแผนการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ ให้รายละเอียดบรรณานุกรมแบบบัตรรายการ มีดรรชนีชื่อผู้แต่งและดรรชนีชื่อเรื่องสำหรับช่วยค้น เล่มที่พิมพ์เผยแพร่แล้ว คือ บรรณานุกรมแห่งชาติ พ.ศ. 2505 – 2510 และบรรณานุกรมแห่งชาติประจำปี 2518

กระทรวงศึกษาธิการ. บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ เล่ม 9 พ.ศ. 2520 – 2521. กรุงเทพฯ ,
               2522.

เป็นการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นเรียงลำดับสิ่งพิมพ์เป็นพวก เริ่มด้วยสิ่งพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงกรมต่าง ๆ เรียงตามลำดับอักษรของชื่อกรม ภาคการศึกษาต่าง ๆ และคุรุสภา ท้ายเล่มเป็นดรรชนี

Book Review Digest. New York : H.W. Wilson, 1905 to date.

เป็นหนังสือบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ และบทวิจารณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสหรัฐอเมริกามากกว่า 80 ชื่อ เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของนามสกุลผู้แต่งมีดรรชนีชื่อเรื่องและดรรชนีหัวเรื่องอยู่ท้ายเล่ม แต่ละรายการให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมบรรณทัศน์ และบทวิจารณ์ในวารสารต่าง ๆ พร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาของบทวิจารณ์ กำหนดออกรายเดือน มีฉบับรวมเย็บเล่มครึ่งปี รายปี และรวมเย็บเล่มใหญ่ 5 ปี เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

Book In Print. New York : R.R. Bowker, 1948 to date. Annual.

บรรณานุกรมหนังสือใหม่และเก่าที่ยังมีจำหน่าย รวมทั้งหนังสือที่กำลังพิมพ์ของสหรัฐอเมริกากำหนดออกรายปี แยกเล่มเป็นรายชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และสำนักพิมพ์แต่ละรายการให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ ราคา ปีที่พิมพ์ หมายเลขประจำบัตรรายการหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกา และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN)

Cumulative Book Index. New York : H.W. Wilson, 1898 to date.

มีชื่อย่อ CBI รวบรวมรายชื่อหนังสือ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ กำหนดออกรายเดือน (ยกเว้นเดือนสิงหาคม) มีฉบับเย็บเล่ม 6 เดือน 2 ปี และ 5 ปี เรียงตามลำดับอักษรของผู้แต่ง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อชุด ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เลขประจำหนังสือสากล ( ISBN) และเลขประจำรายการของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ท้ายเล่มมีรายชื่อสำนักพิมพ์ และตำบลที่อยู่เรียงลำดับอักษรเฉพาะสำนักพิมพ์ที่กล่าวถึงใน CBI แต่ละเล่มเท่านั้น