หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 6/11 ต่อไป
วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด : รหัสวิชา 01-210-001
หน่วยที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ (ต่อ)
- ประเภทของบัตรรายการ
- ตัวอย่างบัตรรายการประเภทต่าง ๆ
- 4. บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
- 5. บัตรเพิ่ม
--5.1 บัตรผู้แต่งร่วม
--5.2 บัตรผู้แปล
--5.3 บัตรชื่อชุด
ตัวอย่างบัตรรายการประเภทต่าง ๆ

4. บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือบัตรทะเบียนมีข้อความเช่นเดียวกับบัตรผู้แต่ง แต่ไม่มีตัวโน้ต บัตรแจ้งหมู่จะมีเลขทะเบียน ซึ่งจะลงอยู่ใต้บรรณลักษณ์ในระยะเดียวกับเลขเรียกหนังสือ บัตรนี้จะแยกไว้ต่างหากจากบัตรอื่น ๆ โดยเรียงลำดับตามเลขเรียกหนังสือ เช่นเดียวกับการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น

บัตรแจ้งหมู่หนังสือนี้โดยมากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ใช้สำหรับตรวจสอบเลขหมู่หนังสือ ตลอดจนจำนวนเล่มของหนังสือที่ซื้อเข้าห้องสมุดว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกี่เล่ม ในบางกรณีอาจจะ อนุญาตให้ผู้เข้ามาใช้ได้ เช่น ในการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องสำหรับใช้ค้นคว้าวิจัย

ก. บัตรแจ้งหมู่หนังสือภาษาไทย

ข. บัตรแจ้งหมู่หนังสือภาษาต่างประเทศ

5. บัตรเพิ่ม คือ บัตรที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับความสะดวกในการค้นหาหนังสือในกรณีที่จำรายการหนังสือที่ต้องการไม่ครบถ้วน เช่น จำชื่อเรื่องไม่ได้ จำได้แต่ชื่อผู้แปล เป็นต้น การลงรายการต่าง ๆ ในบัตรเพิ่มจะเหมือนบัตรผู้แต่ง แต่ไม่มีแนวสืบค้น และเพิ่มรายการเพิ่มเติมในบรรทัดแรกของบัตร

จำนวนของบัตรเพิ่มของหนังสือแต่ละเล่มย่อมแตกต่างกันตามแต่ห้องสมุดแต่ละแห่งจะกำหนด ห้องสมุดใดต้องทำบัตรเพิ่มชนิดใดบ้างจะแจ้งไว้ในแนวสืบค้น บัตรเพิ่มมีชนิดต่าง ๆ ดังนี้

5.1 บัตรผู้แต่งร่วม คือ บัตรที่มีชื่อผู้แต่งร่วมปรากฏอยู่บรรทัดแรกของบัตร ใช้ประโยชน์เมื่อผู้อ่านจำได้เฉพาะชื่อผู้แต่งร่วมเท่านั้น ก็สามารถหาหนังสือที่ต้องการได้ เช่นกัน

ก. บัตรผู้แต่งร่วมหนังสือภาษาไทย

แสดงบัตรผู้แต่งร่วมหนังสือภาษาไทย
ผู้แต่งที่มีมากว่า 3 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งคนแรก แล้วใช้คำว่า “ และคนอื่นๆ ” หรือ “ และคณะ ” หรือ “and other”

ข. บัตรผู้แต่งร่วมหนังสือภาษาต่างประเทศ

5.2 บัตรผู้แปล คือ บัตรที่มีชื่อผู้แปลอยู่บรรทัดแรกของบัตร จะทำบัตรผู้แปลสำหรับหนังสือที่แปลมาจากภาษาอื่น

ก. บัตรผู้แปลหนังสือมาเป็นภาษาไทย

ข. บัตรผู้แปลหนังสือภาษาต่างประเทศ

5.3 บัตรชื่อชุด คือ บัตรที่ปรากฏชื่อชุดหนังสือบนบรรทัดแรกของบัตรบัตรชื่อชุดทำให้ทราบว่าหนังสือเล่มอื่นในชุดเดียวกันนั้นมีอะไรบ้าง

ก. บัตรชื่อชุด หนังสือภาษาไทย

ข. บัตรผู้แปลหนังสือภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีบัตรเพิ่มชนิดอื่น ๆ อีก เช่น บัตรบรรณาธิการ บัตรผู้รวบรวม บัตรผู้เขียนภาพประกอบ บัตรเหล่านี้เหมือนบัตรยืนพื้นทุกประการ เพียงแต่เพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวบนบรรทัดแรกของบัตร และไม่มีแนวสืบค้น

ตัวอย่างบัตรผู้เขียนภาพประกอบ