หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 4/7 ต่อไป
วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด : รหัสวิชา 01-210-001
หน่วยที่3 วัสดุสารนิเทศ (ต่อ) - ส่วนประกอบของวารสาร

ภาพที่ 3.2 หน้าสารบัญ

ส่วนประกอบของวารสาร

รูปแบบของวารสารนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของวารสาร โดยทั่วไปส่วนประกอบที่สำคัญของวารสารมีดังต่อไปนี้

1. ปก ปกของวารสารส่วนมากนั้นปกอ่อน ข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้ในส่วนของปกวารสารได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วัน/เดือน/ปี ที่ออกเผยแพร่

2. หน้าสารบัญ หน้าสารบัญของวารสารอาจจะปรากฏในส่วนต่างๆ ได้ เช่น ปกหน้า ปกหลัง ด้านในปกหน้า หรือท้ายเล่ม แต่ส่วนมากมักจะพิมพ์ไว้ในหน้าต่อจากปก เพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าภายในวารสารฉบับนั้นๆ ประกอบด้วยบทความใดบ้าง พร้อมทั้งระบุเลขหน้าที่บทความปรากฏอยู่ วารสารบางเล่มจะระบุชื่อผู้เขียนบทความนั้นๆ ไว้ในหน้าสารบัญด้วย ในหน้าสารบัญของวารสารนี้ส่วนมากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวารสารนั้นๆ ด้วย เช่น ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serials Number : ISSN) ราคาหรืออัตราค่าสมาชิก กำหนดเผยแพร่ เจ้าของ ผู้ผลิตหรือคณะผู้จัดทำ พร้อมทั้งสถานที่สำหรับติดต่อ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.2 หน้าสารบัญ

3. บทบรรณาธิการ เป็นบทความสั้นๆ ที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตวารสารนั้นๆ เขียนขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อ่าน อาจเกี่ยวกับการดำเนินจัดทำวารสารฉบับนั้น เรื่องราวที่ลงตีพิมพ์ หรือข้อคิดเห็นของบรรณาธิการเกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทำให้ทราบถึงแนวทางของเรื่องในวารสารหรือได้รับแนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ

4. เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องในวารสารจะมีลักษณะเป็นบทความหรือบทประพันธ์ ซึ่งอาจจบในฉบับหรือต่อเนื่องหลายฉบับก็ได้ ส่วนเนื้อหาของงานเขียนที่ตีพิมพ์นั้นจะสอดคล้องกับประเภทและวัตถุประสงค์ในการผลิตวารสารนั้นๆ เช่น วารสารวิชาการ งานเขียนที่ลงตีพิมพ์จะเป็นบทความทางวิชาการ วารสารทั่วไป หรือนิตยสาร งานเขียนที่ลงตีพิมพ์จะได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องเบ็ดเตล็ด เป็นต้น บางเรื่องอาจมีภาพประกอบด้วย

5. โฆษณา สำหรับวารสารที่ผลิตเพื่อการค้านั้นจะมีโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญ ทั้งนี้เพราะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของผู้ผลิตวารสาร ซึ่งโฆษณานั้นอาจกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ตลอดเล่มวารสาร วารสารบางชื่ออาจรวบไว้ตอนท้ายเล่ม ในกรณีที่เป็นวารสารวิชาการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันต่างๆ ส่วนมากไม่มีการโฆษณา เนื่องเพราะได้รับงบประมาณอุดหนุนการผลิตวารสารจากหน่วยงาน