หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 4/9 ต่อไป
วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด : รหัสวิชา 01-210-001
หน่วยที่ 16 บรรณานุกรม (ต่อ)


รายละเอียดการลงรายการแต่ละส่วน ในบรรณานุกรมหนังสือ

2. ชื่อเรื่อง (Title) เขียนชื่อเรื่องตามที่ปรากฏที่ปกในของหนังสือเล่มนั้นและ พิมพ์ตัวหนาหรือ ตัวเอนขีดเส้นใต้ ถ้ามีชื่อเรื่องรอง ซึ่งเป็นคำอธิบายชื่อเรื่องให้ใส่ด้วย โดยมีเครื่องหมายมหันตภาคคู่คั่น เช่น น้ำสมุนไพร : การเตรียมน้ำดื่มจากที่มีสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทางอาหาร .

หนังสือที่มีชื่อชุดและลำดับที่ในชุด ลงไว้ในหลังชื่อเรื่อง

เสฐียรโกเศศ . ประเพณีเนื่องในงานแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน . หนังสือชุดประเพณีไทย,
              อันดับ 2 พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , 2509.

สำหรับชื่อเรื่องหนังสือภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นคำทั้งหมด ยกเว้นสันธานบุพบทและคำนำหน้านาม

Tyers , Tobney. The Archeology of Knowledge . London : Tavistock Publications ,
               1972.

3. จำนวนเล่ม (Volumes) ใส่เฉพาะหนังสือที่มีหลายเล่มจบ โดยใส่จำนวนเล่มทั้งหมดหรือเฉพาะเล่มที่ใช้ค้นคว้า

เติม วิภาคพจนกิจ . ประวัติศาสตร์อีสาน . 2 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ,                2523.

วิจิตรวาทการ , หลวง . ศาสนาสากล . เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส . ธรรมภักดี , 2525.

Katz , William A. Introduction to Reference Work . 2 vols. 2 nd ed. New York : McGraw –
               Hill Book Co., 1974.

4. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ส่ครั้งที่พิมพ์หนังสือ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และโคกิล , โดนอล โอ . โครงสร้างของครอบครัว . พิมพ์ครั้งที่ 3. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
               เชียงใหม่ , 2531.

Werther, William B. Human Resources and Personnel Management . 3rd ed. New
               York : Prentice – Hall , 1986.

5. สถานที่พิมพ์ (Place of publication) ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ถ้าไม่ปรากฏชื่อเมืองใส่ ม . ป . ท . หรือ n.p. แทนคำ ( ม . ป . ท . ย่อมาจากคำว่า ไม่ปรากฏที่พิมพ์ หรือ no place)

อนุมัติ ใจสมุทร . อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม . ป . ท . : โรงพิมพ์แคนทอง , 2515.
Warren, William. The Style . n.p. : Asia Book, 1988.

6 . สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และนำออกเผยแพร่ ให้ใส่ตามที่ปรากฏในหน้าปกในหรือด้านหลังหน้าปกใน ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการ ใช้ชื่อหน่วยราชการนั้นแทนสำนักพิมพ์ ถ้าไม่มีทั้งรายการสำนักพิมพ์และหน่วยราชการให้ใส่โรงพิมพ์แทน เช่น

สมยศ นาวีการ . การบริหารธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ , 2525.

เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . บัญชีต้นทุน . กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
               มหาวิทยาลัย , 2529.

ปราณี พรรณวิเชียร . หลักการจัดการ , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณสาส์น , 2538.

ถ้าไม่ปรากฏทั้งสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ใส่ ม . ป . ท . หรือ n.p.

ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ใส่ ม . ป . ท . หรือ n.p. เพียงครั้งเดียว

กฤษฎา วิเศษสังข์ . ตื่นเถิดลูกรัก . กรุงเทพมหานค ร : ม . ป . ท . , 2533.

ขนิษฐา จิตรอรุณ . เครื่องใช้สำนักงานและการจัดการ. . ป . ท . , 2530.

Cothen , Edwin. Speaking the Speech . n.p., 1980.

7.  ปีที่พิมพ์ (Date of publication) งปีที่ระบุไว้ที่หน้าปกใน ถ้าไม่ปรากฏให้ใส่ปี ลิขสิทธิ์ ถ้าไม่มีทั้ง 2 อย่างใช้ ม . ป . ป . หรือ n.d. ซึ่งย่อมาจากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ (no date)

จินตนา บุญบงการ . การบริหารงานสำนักงาน . พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก , ม . ป . ป .

สมบูรณ์ ไพรินทร์ . บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 – 25 ธันวาคม 2515. 2 เล่ม
               ม . ป . ท . , ม . ป . ป .

Wharram , Barcara. Fundamental of Music . Ontario : Frederick Harris Music , n.d.

แบบที่ 2

จินตนา บุณบงการ. ม . ป . ป . บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 – 25 ธันวาคม
              2515 .
2 เล่ม. ม . ป . ท .

Wharram, Barbara. n.d. Fundamental of Music . Ontario : Frederick Harris Music.