หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/9 ต่อไป 
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : รหัสวิชา 01-120-001
หน่วยที่ 6 การดำเนินชีวิตใน
ครอบครัวอย่างมีความสุข
- ค่านิยม - ความหมายค่านิยม

ภาพเคลื่อนไหวที่ 6.1 ความหมายของค่านิยม
ภาพที่ 6.4 ค่านิยม
ค่านิยม

ความหมายค่านิยม (Value)

ค่านิยม หมายถึง “ระบบความชอบพิเศษ เพราะสิ่งที่เราชอบมาก เราจะให้คุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบ
ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่บุคคลพอใจ หรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ว่าอะไรควรประพฤติและอะไรไม่ควรประพฤติ แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

สุพัตรา สุภาพ
ให้ความหมายค่านิยม ว่าคือ สิ่งที่กลุ่มสังคมหนึ่งเห็นว่าถูกว่าควรน่าปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ยึดถือ ที่ช่วยตัดสินใจ ในการเลือก”จะทำ” หรือ “ไม่ทำ”

โรบิน เอ็ม วิลเลียม จูเนียร์ (Robin M.William, Jr.) กล่าวว่าค่านิยม หมายถึง ความสนใจ ความพึงพอใจ
ความชอบ หน้าที่ ความปรารถนา ความต้องการ หรือความรู้สึกอื่นซึ่งมนุษย์เชื่อและยึดถือเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับการเลือก
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 6.1 ความหมายของค่านิยม
เบอร์นาร์ด ฟิลลิปส์ (Bernard Phillips) กล่าวว่าค่านิยม หมายถึง เป้าหมายต่างๆ ที่สมาชิกมีร่วมกันอย่างกว้างขวางภายในสังคม รวมทั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม เช่น การมีรายได้สูงๆ การมีรถคันใหม่ และเป้าหมายที่เป็นนามธรรม เช่น ความรัก เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ ค่านิยม หมายถึง การนิยมชมชอบหรือการตีค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึง สิ่งที่บุคคลสนใจจนสามารถ ยึดถือปฏิบัติเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตน ค่านิยมเป็นความเชื่อว่าอะไรดี ไม่ดี ไม่ควร เช่น เราเชื่อว่าการขโมยทรัพย์ของผู้อื่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่ดี ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งดี ดังนั้นค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่บุคคลพอใจ หรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ว่าอะไรควรประพฤติและอะไรไม่ควรประพฤติแล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อบุคคลตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามีค่า ก็จะนำมาเป็นแนวปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมไปตามแนวทางของค่านิยมที่ตนยอมรับ ค่านิยมจะแฝงอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อ ตลอดไปจนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ซึ่งตนพอใจ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 6.4 ค่านิยม
่กว่าก็จะยอมรับไว้ เมื่อบุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ์ และต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะนำค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง ดังนั้นค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยตรงและ
หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านเสีย เช่น คนตะวันตกมองว่าชาวตะวันออกขาดความกระตือรือร้น ส่วนคน
ตะวันออกก็มองว่าชาวตะวันตกนิยมวัตถุและเห็นแก่ตัว เป็นต้น