หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  6/7  ต่อไป 
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : รหัสวิชา 01-120-001
หน่วยที่ 5 ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- การมีวินัยต่อตนเอง - ความหมายของวินัย - ความสำคัญของการมีวินัย - วินัยที่ควรปฏิบัติต่อตนเอง

ภาพที่ 5.12 การมีวินัยต่อตนเอง
ภาพที่ 5.13 ความหมายของวินัย
ภาพที่ 5.14 ความสำคัญของการมีวินัย
ภาพเคลื่อนไหวที่ 5.3 แนวทางในการสร้างวินัย
การมีวินัยต่อตนเอง

ความหมายของวินัย

วินัย หมายถึง ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในระเบียบแบบแผน
วินัยต่อตนเอง เป็นพฤติกรรมในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้มีการวางไว้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 5.12 การมีวินัยต่อตนเอง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 5.13 ความหมายของวินัย

ความสำคัญของการมีวินัย

การสร้างวินัยในชีวิตและการทำงานมีความจำเป็นและสำคัญ เพราะการมีวินัยเป็นรากฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง สิ่งที่ช่วยให้คนเรามีวินัยที่ดีงามมีหลายลักษณะ ได้แก่ ระเบียบ กำหนด ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายและศีลธรรม สิ่งเหล่านี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์ในทางที่ดีงาม ดังนั้นทุกคนจึงควรตระหนักใน
ความสำคัญและความจำเป็นของการมีวินัย โดยถือปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ถือว่าเป็นหัวใจของการแสดงออกทางคุณธรรม
ที่สำคัญ

วินัยที่ควรปฏิบัติต่อตนเอง

การสร้างวินัยให้ตนเองหรือวินัยที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง
มีดังนี้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 5.14 ความสำคัญของการมีวินัย
1. การตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่พึงยึดถือเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะเวลาเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว และยึดเป็นตัวกำหนด
ความมีประสิทธิภาพของตนเองได้ เพราะส่วนมากแล้วคนที่มีความสำเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่ยึดถือเรื่องตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
2. มีความเพียรพยายามในการทำงาน ไม่ท้อถอยและ
ล้มเลิกก่อนที่ผลของงานจะสำเร็จ มีความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคทั้งปวง
3. มีความกล้าหาญ ยอมรับผิด และกล้าที่จะแสดงออก อย่างสมเหตุสมผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มีความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตอย่างจริงจังและจริงใจ
5. รู้จักวางแผนในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและถูกต้องตามวัตถุประสงค์
6. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
7. มีสัจจะยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง
8. เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 5.3 แนวทางในการสร้างวินัย
9. ประหยัดและอดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และสร้างหนี้สิน
10. ยึดมั่นในศาสนา ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณ