หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  9/12 ต่อไป 
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : รหัสวิชา 01-120-001
หน่วยที่ 3 หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต - หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์ - หลักความรัก - หลักบัญญัติ 10 ประการ - หลักอาณาจักรพระเจ้า (Kingdom God)

ภาพที่ 3.12 หลักความรัก
ภาพที่ 3.13 หลักบัญญัติ 10 ประการ
ภาพที่ 3.14 หลักอาณาจักรพระเจ้า
หลักความรัก

หมายถึง ความเป็นมิตรและความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ความรักที่พระเยซูทรงสอน มีอยู่ 2 ประเภท
1. ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เปรียบเสมือนความรัก ระหว่างบิดากับบุตร
2. ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พระเยซูสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.12 หลักความรัก
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.13 หลักบัญญัติ 10 ประการ

หลักบัญญัติ 10 ประการ


หลักบัญญัติ 10 ประการเป็นหลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์
1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระยโฮวาห์
2. อย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร
3. จงระลึกถึงวันซับบาธ หรือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงเคารพนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่ามนุษย์
6. อย่าล่วงประเวณีสามีภรรยาผู้อื่น
7. อย่าลักทรัพย์
8. อย่าเป็นพยานเท็จ
9. อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภครัวเรือน ไร่นา หรือสิ่งของของเพื่อนบ้าน

หลักอาณาจักรพระเจ้า (Kingdom God)

หลักอาณาจักรพระเจ้า เป็นหลักคำสอนที่มุ่งให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ การได้อยู่รวมในอาณาจักรเดียวกับพระเจ้า ความเชื่อในปัจจุบันอาณาจักรของพระเจ้าคือ ศาสนจักร (Church) ซึ่งหมายถึง หมู่คณะหรือชุมชนของคริสต์ศาสนิกชน มีการรวมกลุ่มเป็นสังคมอย่างมีระเบียบ กฎเกณฑ์และมีความสุข อาณาจักรแห่งพระเจ้าในที่นี้จึงเป็นอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกปัจจุบัน มิใช่ภพหน้าหรือสรวงสวรรค์แต่อย่างใด
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.14 หลักอาณาจักรพระเจ้า