หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  7/7 ต่อไป 
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : รหัสวิชา 01-120-001
หน่วยที่ 14 การสร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน
- บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

http://www.bp50.com/sara/d.asp?detail_id=11
สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น . การสร้างแรงจูงใจกับการบริหารงาน .โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิคส์ ม. ราชภัฏจันทรเกษม
สร้อยตระกูล ( ติวยานนท์ ) อรรถมานะ . พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ . 2545.