หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/7 ต่อไป 
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : รหัสวิชา 01-120-001
หน่วยที่ 14 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - เทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - เทคนิคการจูงใจ

ภาพที่ 14.2 เทคนิควิธีการสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานเทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การจูงใจเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการที่จะชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป้าหมายหรือให้บุคคล ขององค์การเกิดพลังร่วมกัน
ทำงาน เพื่อให้ภาคธุรกิจขององค์การนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นการจูงใจจึง มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การย่อมมีผลเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับผลผลิตและการดำเนินงานขององค์การ ดังนั้น เทคนิคต่าง ๆ ในการจูงใจผู้บริหารจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อการจูงใจ ดังนี้ คือ

1. ผู้ร่วมงานจะต้องมีส่วนรับรู้นโยบาย และแผนงานขององค์กร
2. ผู้บริหารและคนงานจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรไปในทำนองเดียวกัน
3. ต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรว่าเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนคุ้มค่ากับเวลาและแรงงานที่ได้ใช้ไปในการปฏิบัติ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 14.2 เทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน
4. ทุกคนในองค์กรควรได้รับการยกย่องในผลสำเร็จของงานร่วมกัน
5. มาตรการที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานจะต้องยุติธรรม และได้กำหนดไว้เป็นการแน่นอนล่วงหน้า
6. หน้าที่การงานควรกำหนดขึ้นไว้ให้เป็นการแน่นอนถูกต้อง
7. ลักษณะของงานและสภาพการปฏิบัติงาน ควรให้มีลักษณะเหมาะสมและน้อมนำใจให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ
8. แผนการดำเนินงานขององค์กรจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
9. สร้างสรรค์ความสามัคคีปรองดองระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการให้กลมกลืน และราบรื่นอยู่เสมอ

เมื่อนักบริหารได้ทราบถึงปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจูงใจแล้วจึงสามารถที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิค
การสร้างสรรค์การจูงใจได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับเทคนิคการจูงใจ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ

1. พิจารณาด้านเทคนิคการบริหาร

การจูงใจโดยใช้เทคนิคด้านบริหารงานนับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องประสบ อยู่เป็นประจำ ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในสภาพและวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับการควบคุม ปฏิบัติงานขององค์กรหรือพฤติกรรมของหัวหน้างานแล้วก็ย่อมจะเป็นสิ่งจูงใจให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่มีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำให้สัมพันธภาพระหว่างองค์กรให้สูงส่งและ มีคุณค่ายิ่งขึ้น

2. พิจารณาในด้านสวัสดิการ
นอกจากเงินเดือน และค่าจ้างจะเป็นสิ่งจูงใจโดยตรงในการปฏิบัติงานแล้ว การจัดสวัสดิการให้แก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยังเป็นเทคนิคอันสำคัญของนักบริหารที่จะใช้เป็นเครื่องมือจูงใจในการปฏิบัติงานของคนงานเป็นอย่างดี
ด้วยความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่องค์การและหน่วยงานจัดให้แก่คนงานนั้นส่วนใหญ่ มักได้แก่

2.1 บำเหน็จ บำนาญ
2.2 การประกันชีวิต และอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
2.3 การบริการด้วยการรักษาพยาบาล
2.4 ด้านนันทนาการ และการกีฬา
2.5 ที่อยู่อาศัย
2.6 การเดินทางและขนส่งในการปฏิบัติงาน
2.7 เงินปันผล
2.8 การจัดจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม
2.9 การจัดสถานที่พักผ่อน และบริการห้องสมุด

การจัดบริการเหล่านี้เป็นเทคนิคที่จะมีส่วนส่งเสริม และจูงใจในการปฏิบัติงานแก่คนงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เหตุว่าความช่วยเหนือดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความยุ่งยาก เดือดร้อนและความกังวลใจให้แก่คนงานได้มาก ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนรายได้แก่คนงานด้วย