คลิกเพื่อปิดหน้าต่าง ภาพที่ 7.4 การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์